รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1053)
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 20004 53008 000000 )
L3564 กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 1,154,760.00 2,075,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,230,160.00 3,173,052.00 57,108.00
รวม 0.00 0.00 0.00 1,154,760.00 2,075,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,230,160.00 3,173,052.00 57,108.00
    
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ (0801)
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 01014 000000 )
L3516 กิจกรรม พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (0311)
    3.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ( 20004 11018 000000 )
L3519 กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย 0.00 0.00 0.00 0.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,500.00 55,500.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,500.00 55,500.00 0.00
    
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0226)
    4.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 20004 26001 000000 )
L3521 กิจกรรม การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,800.00 0.00 0.00 0.00 657,800.00 657,800.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,800.00 0.00 0.00 0.00 657,800.00 657,800.00 0.00
    
    4.2 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 20004 26002 000000 )
L3522 กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,450,100.00 0.00 0.00 19,450,100.00 19,450,100.00 0.00
L3523 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 24,815,170.00 867,000.00 2,367,300.00 0.00 40,000.00 0.00 28,089,470.00 27,888,848.00 200,622.00
L3524 กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 4,896,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,896,628.00 4,789,764.00 106,864.00
L3525 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท 0.00 0.00 0.00 0.00 68,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,700.00 17,000.00 51,700.00
L3526 กิจกรรม การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 123,000.00 117,000.00
L3527 กิจกรรม คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 11,604,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,604,600.00 11,604,600.00 0.00
L3528 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 824,100.00 0.00 0.00 875,100.00 875,100.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 41,625,098.00 867,000.00 2,418,300.00 20,274,200.00 40,000.00 0.00 65,224,598.00 64,748,412.00 476,186.00
    
    4.3 ผลผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 20004 26003 000000 )
L3529 กิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 150,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,300.00 150,300.00 0.00
L3530 กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 150,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,300.00 150,300.00 0.00
    
    4.4 ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 20004 26004 000000 )
L3531 กิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L3532 กิจกรรม การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L3533 กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L3534 กิจกรรม สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L3535 กิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 0.00 0.00 0.00 0.00 451,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,640.00 379,695.00 71,945.00
L3536 กิจกรรม การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L3537 กิจกรรม คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,381,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,381,400.00 2,191,050.00 190,350.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 2,833,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,833,040.00 2,570,745.00 262,295.00
    
    4.5 ผลผลิต เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20004 26006 000000 )
L3538 กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L3539 กิจกรรม การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L3540 กิจกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามบริบทและอัตลักษณ์ของตน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    4.6 ผลผลิต เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 20004 26007 000000 )
L3541 กิจกรรม พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L3542 กิจกรรม การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    4.7 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20004 26032 000000 )
L3543 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,315,838.00 0.00 72,315,838.00 72,315,838.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,315,838.00 0.00 72,315,838.00 72,315,838.00 0.00
    
    4.8 โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ( 20004 26042 000000 )
L3544 กิจกรรม โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 0.00 0.00 0.00 0.00 265,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,300.00 265,300.00 0.00
L3545 กิจกรรม พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L3546 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 2,202,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,202,300.00 2,101,770.00 100,530.00
L3547 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล 0.00 0.00 0.00 0.00 473,760.00 0.00 200,000.00 412,200.00 0.00 0.00 1,085,960.00 1,085,960.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 2,941,360.00 0.00 200,000.00 412,200.00 0.00 0.00 3,553,560.00 3,453,030.00 100,530.00
    
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0803)
    5.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 03013 000000 )
L3517 กิจกรรม พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0805)
    6.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 20004 05046 000000 )
L3518 กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 405,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,500.00 379,100.00 26,400.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 405,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,500.00 379,100.00 26,400.00
    
7. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (0317)
    7.1 โครงการวิจัยเพื่อสร้าง / สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ( 20004 17017 000000 )
L3520 กิจกรรม วิจัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0228)
    8.1 โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ( 20004 28041 000000 )
L3553 กิจกรรม การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 248,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,000.00 217,400.00 30,600.00
L3554 กิจกรรม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00
L3555 กิจกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 0.00 264,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,000.00 253,000.00 11,000.00
L3556 กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 653,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,800.00 653,800.00 0.00
L3557 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 342,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342,000.00 342,000.00 0.00
L3558 กิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 0.00 0.00 0.00 0.00 81,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,600.00 81,600.00 0.00
L3559 กิจกรรม ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,206,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,206,100.00 1,206,100.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 6,875,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,875,500.00 6,833,900.00 41,600.00
    
    8.2 โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 20004 28020 000000 )
L3548 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 0.00 0.00 0.00 0.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,300.00 9,300.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,300.00 9,300.00 0.00
    
    8.3 โครงการ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ( 20004 28021 000000 )
L3549 กิจกรรม การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 324,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,008.00 324,008.00 0.00
L3550 กิจกรรม การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 345,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,008.00 345,008.00 0.00
    
    8.4 โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 20004 28022 000000 )
L3551 กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 0.00 0.00 0.00 0.00 214,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,000.00 194,000.00 20,000.00
L3552 กิจกรรม การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคลังข้อมูลองค์ความรู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 214,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,000.00 194,000.00 20,000.00
    
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0439)
    9.1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ( 20004 39016 000000 )
L3560 กิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00
    
10. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (1345)
    10.1 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 20004 45047 000000 )
L3561 กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L3562 กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 389,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389,800.00 389,800.00 0.00
L3563 กิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 389,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389,800.00 389,800.00 0.00
    
11. งบประมาณเบิกแทนกัน/งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
    11.1 งบประมาณเบิกแทนกัน
99999 กิจกรรม เงินงบประมาณเบิกแทนกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 21,900.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 25,900.00 25,900.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 21,900.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 25,900.00 25,900.00 0.00
    
    11.2 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
S0000 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 21,360.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 1,506,480.00 1,546,240.00 1,434,840.00 111,400.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 21,360.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 1,506,480.00 1,546,240.00 1,434,840.00 111,400.00
    
12. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
    12.1 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
90909 เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 0.00 0.00 0.00 0.00 6,354,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,354,480.00 6,354,480.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 6,354,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,354,480.00 6,354,480.00 0.00
    
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0.00 1,154,760.00 64,617,546.00 867,000.00 3,276,100.00 20,686,400.00 72,378,238.00 1,506,480.00 164,486,524.00 163,391,005.00 1,095,519.00
    
รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
    1.1 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
S0001 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,650,700.00 0.00 0.00 15,650,700.00 15,650,700.00 0.00

กลับ