หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1053)
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 20004 53008 000000 )
ว155 L3564 จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบที่ 4) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (งบบุคลากร ค่าตอบแทน) 495,400.00 495,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว155 L3564 จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นเงินประกันสังคมพนักงานราชการ(ตามกรอบที่ 4) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (งบดำเนินงาน) 18,500.00 18,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว170 L3564 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 865,440.00 865,440.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1389 L3564 จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) 496,860.00 496,860.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1623 L3564 การจัดสรรงบประมาณปี 2560 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 1,164,960.00 1,107,852.00
ดำเนินงาน ลงทุน
57,108.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว2304 L3564 จัดสรรงบประมาณปี 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) ครั้งที่ 3 189,000.00 189,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ (0801)
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 01014 000000 )
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (0311)
    3.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ( 20004 11018 000000 )
ว483 L3519 A13 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย) 35,500.00 35,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว3091 L3519 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20,000.00 20,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0226)
    4.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 20004 26001 000000 )
ว126 L3521 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถม) 657,800.00 657,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    4.2 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 20004 26002 000000 )
ว715 L3522 จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น) 13,084,300.00 13,084,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว553
ว711
L3522 จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ลานกีฬาอเนกประสงค์-รั้ว-บ้านพักครู) 5,866,200.00 5,866,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3310 L3522 จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย)(โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด) 499,600.00 499,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว374 L3523 แจ้งงบประมาณการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 22,000.00 22,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุณี อื่น ๆ 
ว470 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 226,800.00 226,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว436
ว662
L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 316,600.00 316,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว440 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 793,800.00 793,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว478 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 1 2,740,500.00 2,740,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว821 L3523 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 หน่วยตรวจสอบภายใน อื่น ๆ 
ว859 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2,000,000.00 2,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว756 L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องโทรสาร-เครื่องปรับอากาศ) 189,000.00 189,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว965 L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์(อุปกรณ์ห้องวิทย์-ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก) 979,200.00 979,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1056 L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สนับสนุนการชี้แจงและขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online 14,100.00 14,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว1211 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (อัตราจ้างผลิตสื่อฯ ร.ร.วังไกลกังวล - บุคลากรสพท. ขาดแคลน) 680,400.00 680,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1026 L3523 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ครั้งที่ 12 พุทธศักราช 2560 34,050.00 34,050.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว483 L3523 จัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว128 L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ระดับประถม-ชุดพัฒนาทักษะวิทย์) 882,500.00 882,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว513 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรการสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง 24,000.00 24,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว276 L3523 โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สมจิตร์ อื่น ๆ 
ว689 L3523 จัดสรรเงินสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ และ สพฐ.ดีเด่น 2,100.00 2,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว509 L3523 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ ภาพยนตร์สั้น(บ้านหนองตาเย็น) 4,080.00 4,080.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ อื่น ๆ 
ว483 L3523 A1 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ) 3,737,032.00 3,737,032.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว853 L3523 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะท่ี่ 2 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สมจิตร์ อื่น ๆ 
ว797 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 144,000.00 144,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว837 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี 2560 ให้แก่โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ไตรมาส อื่น ๆ 
ว852 L3523 การจัดสรรเงินงบประมาณการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ชุดโครงการที่ 13 ศาสตร์พระราชา(โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย:การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 95,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
95,000.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว871 L3523 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์แนวทางการขยายเครือข่ายนักเรียนไทยสุขภาพดี 4 ภูมิภาค 5,400.00 5,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว926 L3523 การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย การแสดงความเคารพ 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฐิติพร อื่น ๆ 
ว0 L3523 การจัดสรรงบประมาณของเขตตรวจราชการที่ 5 (เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาปฐมวัย) 40,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
40,000.00 ปราณี อื่น ๆ 
ว1351 L3523 การจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 36,750.00 36,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1051 L3523 จัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา 2,270,000.00 2,270,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว1625 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 226,800.00 226,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1570 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 793,800.00 793,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1606 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 621,600.00 603,276.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,324.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1501 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 (กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา) 746,600.00 746,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว1362 L3523 จัดสรรงบประมาณปี 2560 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) 100,000.00 100,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สมจิตร์ อื่น ๆ 
ว1942 L3523 จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้ สพท.ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน และบริหารงบประมาณ 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุรี อื่น ๆ 
ว1772 L3523 การคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้ดีเด่น ประจำปี 2560 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว1859 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ครั้งที่ 2 2,646,000.00 2,646,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1976 L3523 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,200.00 5,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุณี อื่น ๆ 
ว1983 L3523 ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ 1 (27-30 พฤษภาคม 2560 โรงแรมรอยัล เบญจา) 2,300.00 2,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ทัศนีย์ อื่น ๆ 
ว2042 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) (บ้านทับใต้) 94,500.00 94,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว2443 L3523 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,600.00 9,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว2622 L3523 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (คชจ.ในการเดินทางไปราชการฯ) 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว2766 L3523 แจ้งงบประมาณการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 11,000.00 11,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุณี อื่น ๆ 
ว0 L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับสถานศึกษาที่ดำเนินการตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติของลูกเสืออาสา กกต. 12,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,000.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว3031 L3523 ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,000,000.00 1,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว3057 L3523 การจัดสรรโอนเงินงบประมาณ (โครงการประชุมสัมมนาการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล 18-21 ก.ค. 60 โรงแรมรัชดาซิตี้ กทม.) 3,300.00 3,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มอำนวยการ อื่น ๆ 
ว3347 L3523 การจัดสรรโอนเงินงบประมาณ (การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสพท.และสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22-25 ส.ค. 60 โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กทม.) 7,000.00 7,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วราพร อื่น ๆ 
ว3136 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 680,400.00 680,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว3133 L3523 ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) 2,000,000.00 2,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว3593 L3523 การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอนในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS (21-23 ส.ค. 60/ 23-25 ส.ค.60 โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก) 3,400.00 3,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พารวีร์ อื่น ๆ 
ว3511 L3523 ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 2,200.00 2,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว3523 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 8,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว3618 L3523 ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,147,444.00 1,147,444.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว3765 L3523 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 68,000.00 68,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุรี อื่น ๆ 
ว3616 L3523 จัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) (ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา) 1,646,170.00 1,644,316.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,854.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3570 L3523 จัดสรรงบประมาณปี 2560 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2560 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว3571 L3523 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยและพัฒนาระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัลยรัสย์ อื่น ๆ 
ว3998 L3523 แจ้งเงินโอนงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศน์ Smart Trainer Team ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) 6,000.00 6,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว4109 L3523 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะทางประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 4,400.00 4,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว4506 L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพื่อสนับสนุนค่าลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพนักส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามืออาชีพ ยุค 4.0 13,444.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,444.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว4557 L3523 การชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 867,000.00 867,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว755 L3524 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 1,653,750.00 1,653,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว124 L3524 การประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 1,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,400.00 สุณี อื่น ๆ 
ว956 L3524 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560(วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมอะเดรียติก) 1,600.00 1,440.00
ดำเนินงาน ลงทุน
160.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว483 L3524 A2 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ) 134,400.00 134,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1104 L3524 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (มีนาคม 2560) 330,750.00 330,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว963 L3524 การจัดสรรงบประมาณให้กับศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว1041 L3524 จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 สุณี อื่น ๆ 
ว0 L3524 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 1,600.00 1,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว1548 L3524 การแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก 25,000.00 25,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว1658 L3524 การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง (stand alone) 9,000.00 9,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว1659 L3524 รายละเอียดเพิ่มเติมการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง (stand alone) 1,500.00 1,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว1698 L3524 การจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (22-23 มี.ค. 60) 1,600.00 1,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว1501 L3524 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 (กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น) 435,788.00 435,788.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว1758 L3524 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (เมษายน-กันยายน 2560) 1,984,500.00 1,984,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว2131 L3524 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี 2560(วันที่ 3 - 5 ก.ค.60) 2,880.00 2,880.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว1973 L3524 เชิญประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังในสำนักงานเขต เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (วันที่18 - 20 เม.ย. 60 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส) 2,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,200.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว2163 L3524 การจัดสรรงบประมาณสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 87,100.00 44,756.00
ดำเนินงาน ลงทุน
42,344.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว2162 L3524 งบประมาณค่าใช่จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 73,200.00 43,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว2549 L3524 โครงการฝึกอบรมครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 20,160.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,160.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว2740 L3524 การจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการ นิเทศ ขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (19-20 มิ.ย. 60 โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม.) 1,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,600.00 นงนุช อื่น ๆ 
ว3085 L3524 ขอเชิญประชุม(คณะทำงานกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูของโรงเรียนวังไกลกังวล 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 60 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กทม.) 4,000.00 4,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว3300 L3524 งบประมาณค่าใช่จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 89,200.00 89,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว3595 L3524 การอบรมประชุมสัมมนายุทธศาสตร์และแผนเชิงบูรณาการพัฒนา โรงเรียนแห่งความสุขมุ่งสู่อัตลักษณ์ผู้เรียน (HAPPINESS SCHOOL) 1,800.00 1,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิยม อื่น ๆ 
ว3855 L3524 การจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (15-18 ส.ค. 60 โรงแรมบางกอกพาเลซ กทม.) 3,200.00 3,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว3876 L3524 ขอเชิญประชุม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ 9,300.00 9,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว3997 L3524 ประชุมคณะกรรมการติดตามผลโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5-7 ก.ย. 60 โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ. นครนายก) 2,100.00 2,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว1206 L3525 จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 20,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว279 L3525 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559 35,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
35,500.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว3617 L3525 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569) 12,000.00 12,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว4504 L3525 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับสถานศึกษาที่ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนและครูภายในสถานศึกษา 1,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,200.00 - อื่น ๆ 
ว483 L3526 A3 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม) 96,000.00 96,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1490 L3526 แจ้งแนวทางการจัดสรรและงบประมาณที่จัดสรรให้ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ) 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว2244 L3526 จัดสรรโอนเงินติดตามกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว3179 L3526 การจัดสรรงบประมาณปี 2560 งวดที่ 2 เพื่อดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 84,000.00 17,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
67,000.00 สมจิตร์ อื่น ๆ 
ว487 L3527 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1 (ธุรการ 41 ตำแหน่ง, ภารโรง 34 ตำแหน่ง) 5,802,300.00 5,802,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1898 L3527 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 (ธุรการโรงเรียนและนักการภารโรง) 5,802,300.00 5,802,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว469 L3528 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร(บ้านพักครูโรงเรียนละเมาะ) 824,100.00 824,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1128 L3528 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (จักรยานยนต์ของโรงเรียนชลประทาน สาขาวังปลา) 51,000.00 51,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    4.3 ผลผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 20004 26003 000000 )
ว483 L3529 A4 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา) 146,500.00 146,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว2669 L3529 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 (คชจ. ในการเดินทางไปราชการฯ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ซฮย 5 กทม.) 2,300.00 2,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ทัศนีย์ อื่น ๆ 
ว3245 L3529 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (25-27 ก.ค. 60 โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.) 1,500.00 1,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัลยรัสย์ อื่น ๆ 
    4.4 ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 20004 26004 000000 )
ว925 L3535 จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 449,600.00 377,655.00
ดำเนินงาน ลงทุน
71,945.00 สุณี อื่น ๆ 
ว1063 L3535 เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 2,040.00 2,040.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว200 L3537 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างพี่เลี่้ยงเด็กพิการ 1,190,700.00 1,190,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุณี อื่น ๆ 
ว2243 L3537 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม(รอบที่ 1) 1,190,700.00 1,000,350.00
ดำเนินงาน ลงทุน
190,350.00 สุณี อื่น ๆ 
    4.5 ผลผลิต เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20004 26006 000000 )
    4.6 ผลผลิต เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 20004 26007 000000 )
    4.7 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20004 26032 000000 )
ว416 L3543 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 70% 17,473,750.00 17,473,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว207 L3543 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน: ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 2,746,500.00 2,746,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว160 L3543 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (30%) 7,198,510.00 7,198,510.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว0 L3543 การจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 0.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว833 L3543 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%) 29,515,736.00 29,515,736.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1491 L3543 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จำนวน 12 จังหวัด 106,705.00 106,705.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว0 L3543 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%) 11,844,047.00 11,844,047.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3002 L3543 การจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 และสมทบเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2/2559 กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนเนื่องจากนักเรียนประจำพักนอนเพิ่ม 140,000.00 140,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว0 L3543 การจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2,322,000.00 2,322,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4209 L3543 การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน 796,590.00 796,590.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4092 L3543 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 เพิ่มเติม กรณียังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 172,000.00 172,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    4.8 โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ( 20004 26042 000000 )
ว483 L3544 A5 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล) 207,000.00 207,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว2861 L3544 การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการโรงเรียนในฝันประจำปี 2560 ระดับภาครอบสุดท้าย (ค่าพาหนะผู้เข้าประกวดฯ 9-12 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กทม.) 1,100.00 1,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อรวรรณ อื่น ๆ 
ว3392 L3544 การจัดสรรงบประมาณ (การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ-สพฐ.สัญจร ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 11 ส.ค. 60) 54,000.00 54,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว3380 L3544 การจัดประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (2 ส.ค.60 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กทม.) 3,200.00 3,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว387 L3546 การจัดสรรงบประมาณการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย (26 ต.ค. 59) 5,400.00 2,280.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,120.00 รอซลี อื่น ๆ 
ว1229 L3546 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก) งบดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2559 481,000.00 398,590.00
ดำเนินงาน ลงทุน
82,410.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว855 L3546 แจ้งบัญชีจัดสรรโอนเงินประจำปีงบประมาณปี 2560 (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) 45,900.00 45,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว1154 L3546 การจัดสรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 45,000.00 45,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว1348 L3546 การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ 6,000.00 6,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปราณี อื่น ๆ 
ว2531 L3546 การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว2411 L3546 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 100,000.00 100,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 รอซลี อื่น ๆ 
ว2412 L3546 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 381,000.00 381,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว2658 L3546 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 1,000,000.00 1,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3382 L3546 พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (23-25 ส.ค. 60 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี) 18,000.00 18,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว3790 L3546 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2560 (21-22 ก.ย. 60 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น) 105,000.00 105,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 เสาวนีย์ อื่น ๆ 
ว343 L3547 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (โรงเรียนดีประจำตำบล) 200,000.00 200,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว441 L3547 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนดีประจำตำบล) 412,200.00 412,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว486 L3547 แจ้งจัดสรรงบประมาณ (ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66) 43,160.00 43,160.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ อื่น ๆ 
ว876 L3547 การจัดสรรงบดำเนินงานเพื่อจัดหาสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (บ้านทับใต้) 80,000.00 80,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1174 L3547 แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 268,100.00 268,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อรวรรณ อื่น ๆ 
ว2252 L3547 จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ร.ร.ดีประจำตำบล 82,500.00 82,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0803)
    5.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 03013 000000 )
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0805)
    6.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 20004 05046 000000 )
ว483 L3518 A14 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) 274,000.00 274,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1467 L3518 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด (20-22 มี.ค. 60) 1,500.00 1,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ชัยวุฒิ อื่น ๆ 
ว2659 L3518 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. 30,000.00 3,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
26,400.00 สมจิตร์ อื่น ๆ 
ว3417 L3518 การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนประจำปี 2560(บ้านลาดวิถี) 100,000.00 100,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สมจิตร์ อื่น ๆ 
7. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (0317)
    7.1 โครงการวิจัยเพื่อสร้าง / สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ( 20004 17017 000000 )
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0228)
    8.1 โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ( 20004 28041 000000 )
ว483 L3553 A7 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ) 166,400.00 166,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว2097 L3553 งบประมาณโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 81,600.00 51,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,600.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว621 L3554 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 2,040,000.00 2,040,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1852 L3554 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 2,040,000.00 2,040,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว179 L3555 จัดสรรงบประมาณปี 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการอ่าน การเขียน และขยายผลสู่การอ่านเข้าใจของนักเรียนชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2559 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 อุทุมพร อื่น ๆ 
ว483 L3555 A6 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 249,000.00 249,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว2156 L3555 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทยและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (14-17 พ.ค. 60) 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว3847 L3555 แจ้งจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) การอ่านการเขียน รู้เรื่องการอ่าน (PISA) และเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4,000.00 4,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัลยรัสย์ อื่น ๆ 
ว1153 L3556 การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 555,000.00 555,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ทัศนีย์ อื่น ๆ 
ว2901 L3556 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 65,200.00 65,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว3681 L3556 การโอนจัดสรรงบประมาณ (ประกวดภาพยนตร์สั้น ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5-7 ก.ค. 60 โรงแรมเอวาน่า กทม.) 17,600.00 17,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว3762 L3556 การประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม (16 ส.ค. 2560 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี) 7,200.00 7,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มอำนวยการ อื่น ๆ 
ว3862 L3556 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (2-4 ก.ย. 60 โรงแรมเอวาน่า กทม.) 8,800.00 8,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว483 L3557 A8 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ) 332,000.00 332,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1347 L3557 แจ้งจัดสรรโอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมาประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา 4,000.00 4,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 รัตนา อื่น ๆ 
ว1114 L3557 จัดสรรโอนเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 1,500.00 1,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว3944 L3557 จัดสรรโอนเงินใช้จ่ายในการเดินทางการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 4,500.00 4,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว483 L3558 A9 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ) 50,000.00 50,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว2016 L3558 ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนในโรงเรียน การศึกษาภาคบังคับ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ในสังกัด สพฐ. ให้ตรงตามความต้องการของ ตลาดแรงงาน สำหรับผู้บริหารโรงเรียนนำร่องทักษะอาชีพประจำเขตพื้นที่การศึกษา (22-24 พ.ค. 60 ณ โรงแรมดิไอเดิ้ล เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี) 31,600.00 31,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว297 L3559 แจ้งจัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนากิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 39,400.00 39,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นงนุช อื่น ๆ 
ว483 L3559 A10 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) 65,000.00 65,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว836 L3559 การจัดสรรงบประมาณในการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp 100,000.00 100,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว1841 L3559 การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา(เขตครั้งที่ 3) 1,000,000.00 1,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว2095 L3559 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (24-27 พ.ค. 60 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.) 1,700.00 1,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา อื่น ๆ 
    8.2 โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 20004 28020 000000 )
ว1427 L3548 ประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว2661 L3548 ขอเชิญประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,300.00 6,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
    8.3 โครงการ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ( 20004 28021 000000 )
ว977 L3549 การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1,300.00 1,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว1181 L3549 การจัดประชุมเฃิงปฏิบัติการฝึกอบรมแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2559 3,400.00 3,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว483 L3549 A11 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ) 313,168.00 313,168.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1506 L3549 การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 3,900.00 3,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 รัตนา อื่น ๆ 
ว3389 L3549 การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (10-13 ก.ย. 60 โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด กทม.) 2,240.00 2,240.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว2765 L3550 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน 21,000.00 21,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 - อื่น ๆ 
    8.4 โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 20004 28022 000000 )
ว483 L3551 A12 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล) 67,000.00 67,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1690
ว1665
L3551 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline 23,000.00 23,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 
ว2944 L3551 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อและวัสดุประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในขยายผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมองของนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 72,000.00 52,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว2944 L3551 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ขยายผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมองของนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 52,000.00 52,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0439)
    9.1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ( 20004 39016 000000 )
ว483 L3560 A15 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ) 100,000.00 100,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว3942 L3560 จัดสรรงบประมาณโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (โรงเรียนปลอดขยะสัญจร) ในระดับภูมิภาค 200,000.00 200,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ทัศนีย์ อื่น ๆ 
10. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (1345)
    10.1 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 20004 45047 000000 )
ว483 L3562 A16 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา) 27,000.00 27,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1162 L3562 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) 123,000.00 123,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ทัศนีย์ อื่น ๆ 
ว1822 L3562 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) 205,000.00 205,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ทัศนีย์ อื่น ๆ 
ว3746 L3562 การประกวดแข่งขันผลงาน บริษัทสร้างการดี ระดับประเทศ โครงการโรงเรียนสุจริต (2-5 ก.ย. 60 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.) 18,000.00 18,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ทัศนีย์ อื่น ๆ 
ว3705 L3562 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต Best Practice (24-26 พ.ค. 60 โรงแรมเอวาน่า กทม.) 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ทัศนีย์ อื่น ๆ 
ว3681 L3562 การโอนจัดสรรงบประมาณ (ประกวดภาพยนตร์สั้น ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5-7 ก.ค. 60 โรงแรมเอวาน่า กทม.) 13,800.00 13,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ทัศนีย์ อื่น ๆ 
11. งบประมาณเบิกแทนกัน/งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
    11.1 งบประมาณเบิกแทนกัน
ว743 99999 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ค่าใช้จ่ายการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน) 21,900.00 21,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ชู อื่น ๆ 
ว1391 99999 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตรวจ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ (เอกชน) 4,000.00 4,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อื่น ๆ 
    11.2 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ว0 S0000 แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางการปฏิรูป 12,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,000.00 นภาพร อื่น ๆ 
ว311(สทศ)
ว6 (สทศ)
S0000 เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (เงินนอกงบประมาณ) 664,580.00 592,940.00
ดำเนินงาน ลงทุน
71,640.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว0 S0000 การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน) 18,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,400.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว0 S0000 การอบรมวิทยากรแกนนำผู้รับผิดชอบการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 4,360.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,360.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว0 S0000 ขออนุมัติจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 841,900.00 841,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว0 S0000 จัดสรรเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมรายการดำเนินงานจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2560 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
12. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
    12.1 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
ว386 S0001 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศสำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน แม่เหล็ก (เบิกเหลื่อมปี) 3,962,600.00 3,962,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว543 S0001 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (เบิกเหลื่อมปี) 10,690,800.00 10,690,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1345 S0001 จัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (เบิกเหลื่อมปี) 997,300.00 997,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
13. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
    13.1 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ว943
ว1612
ว4233
90909 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(งบประมาณ 980,600 บาท จัดซื้อไม่ทัน สพฐ.ดึงงบประมาณกลับคืน) 0.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4442 90909 อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6,354,480.00 6,354,480.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 

กลับ