หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1053)
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 20004 53008 000000 )
ว155 L3564 จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบที่ 4) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (งบบุคลากร ค่าตอบแทน) 495,400.00 460,150.00
ดำเนินงาน ลงทุน
35,250.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว155 L3564 จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นเงินประกันสังคมพนักงานราชการ(ตามกรอบที่ 4) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (งบดำเนินงาน) 18,500.00 17,250.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,250.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว170 L3564 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการค่าเช่าบ้าน 865,440.00 223,894.00
ดำเนินงาน ลงทุน
641,546.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1389 L3564 จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) 993,720.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
993,720.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1623 L3564 การจัดสรรงบประมาณปี 2560 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 1,164,960.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,164,960.00 ศศิธร อื่น ๆ 
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ (0801)
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 01014 000000 )
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (0311)
    3.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ( 20004 11018 000000 )
ว483 L3519 A13 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย) 35,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
35,500.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0226)
    4.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 20004 26001 000000 )
ว126 L3521 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถม) 657,800.00 657,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    4.2 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 20004 26002 000000 )
ว715 L3522 จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น) 13,084,300.00 11,591,141.22
ดำเนินงาน ลงทุน
1,493,158.78 สรัญญา อื่น ๆ 
ว553
ว711
L3522 จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ลานกีฬาอเนกประสงค์-รั้ว-บ้านพักครู) 5,866,200.00 5,844,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
21,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว374 L3523 แจ้งงบประมาณการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 22,000.00 5,344.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,656.00 สุณี อื่น ๆ 
ว470 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 226,800.00 226,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว436
ว662
L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 316,600.00 314,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว440 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 793,800.00 784,350.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,450.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว478 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 1 2,740,500.00 2,520,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
220,500.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว821 L3523 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 หน่วยตรวจสอบภายใน อื่น ๆ 
ว859 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2,000,000.00 1,682,915.00
ดำเนินงาน ลงทุน
317,085.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว756 L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องโทรสาร-เครื่องปรับอากาศ) 189,000.00 189,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว965 L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์(อุปกรณ์ห้องวิทย์-ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก) 979,200.00 979,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1056 L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สนับสนุนการชี้แจงและขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online 14,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
14,100.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว1211 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (อัตราจ้างผลิตสื่อฯ ร.ร.วังไกลกังวล - บุคลากรสพท. ขาดแคลน) 680,400.00 404,158.07
ดำเนินงาน ลงทุน
276,241.93 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1026 L3523 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ครั้งที่ 12 พุทธศักราช 2560 34,050.00 29,050.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว483 L3523 จัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว128 L3523 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ระดับประถม-ชุดพัฒนาทักษะวิทย์) 882,500.00 882,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว513 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรการสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง 24,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว276 L3523 โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา 30,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,000.00 สมจิตร์ อื่น ๆ 
ว689 L3523 จัดสรรเงินสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ และ สพฐ.ดีเด่น 2,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,100.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว509 L3523 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ ภาพยนตร์สั้น(บ้านหนองตาเย็น) 4,080.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,080.00 ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ อื่น ๆ 
ว483 L3523 A1 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ) 3,737,032.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,737,032.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว853 L3523 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะท่ี่ 2 30,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,000.00 สมจิตร์ อื่น ๆ 
ว0 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 144,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
144,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว837 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี 2560 ให้แก่โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 ไตรมาส อื่น ๆ 
ว852 L3523 การจัดสรรเงินงบประมาณการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ชุดโครงการที่ 13 ศาสตร์พระราชา(โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย:การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 95,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
95,000.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว871 L3523 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์แนวทางการขยายเครือข่ายนักเรียนไทยสุขภาพดี 4 ภูมิภาค 5,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,400.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว926 L3523 การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย การแสดงความเคารพ 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 ฐิติพร อื่น ๆ 
ว943
ว1612
L3523 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 980,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
980,600.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว0 L3523 การจัดสรรงบประมาณของเขตตรวจราชการที่ 5 (เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาปฐมวัย) 40,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
40,000.00 ปราณี อื่น ๆ 
ว1351 L3523 การจ้างครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 36,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
36,750.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1051 L3523 จัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา 2,270,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,270,000.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว1625 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 226,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
226,800.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1570 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 793,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
793,800.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1606 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2560 สำหรับการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 621,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
621,600.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1501 L3523 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 (กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา) 746,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
746,600.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว1362 L3523 จัดสรรงบประมาณปี 2560 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) 100,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
100,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว755 L3524 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 1,653,750.00 1,513,404.00
ดำเนินงาน ลงทุน
140,346.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว124 L3524 การประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 1,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,400.00 สุณี อื่น ๆ 
ว956 L3524 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 1,600.00 1,440.00
ดำเนินงาน ลงทุน
160.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว483 L3524 A2 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ) 134,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
134,400.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1104 L3524 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (มีนาคม 2560) 330,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
330,750.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว963 L3524 การจัดสรรงบประมาณให้กับศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว1041 L3524 จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 สุณี อื่น ๆ 
ว0 L3524 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 1,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,600.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว1548 L3524 การแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก 25,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
25,000.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว1658 L3524 การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง (stand alone) 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว1659 L3524 รายละเอียดเพิ่มเติมการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่เกาะสูง (stand alone) 1,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว1698 L3524 การจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (22-23 มี.ค. 60) 1,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,600.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว1501 L3524 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 (กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น) 435,788.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
435,788.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว0 L3524 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (เมษายน-กันยายน 2560) 1,984,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,984,500.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1206 L3525 จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว279 L3525 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559 35,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
35,500.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว483 L3526 A3 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม) 96,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
96,000.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1490 L3526 แจ้งแนวทางการจัดสรรและงบประมาณที่จัดสรรให้ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ) 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว487 L3527 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1 (ธุรการ 41 ตำแหน่ง, ภารโรง 34 ตำแหน่ง) 5,802,300.00 5,744,545.44
ดำเนินงาน ลงทุน
57,754.56 ศศิธร อื่น ๆ 
ว469 L3528 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร(บ้านพักครูโรงเรียนละเมาะ) 824,100.00 822,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1128 L3528 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (จักรยานยนต์ของโรงเรียนชลประทาน สาขาวังปลา) 51,000.00 50,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    4.3 ผลผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 20004 26003 000000 )
ว483 L3529 A4 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา) 146,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
146,500.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
    4.4 ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 20004 26004 000000 )
ว925 L3535 จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 449,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
449,600.00 สุณี อื่น ๆ 
ว1063 L3535 เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 2,040.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,040.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว200 L3537 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างพี่เลี่้ยงเด็กพิการ 1,190,700.00 1,154,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
36,000.00 สุณี อื่น ๆ 
    4.5 ผลผลิต เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20004 26006 000000 )
    4.6 ผลผลิต เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 20004 26007 000000 )
    4.7 โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20004 26032 000000 )
ว416 L3543 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 70% 17,473,750.00 17,473,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว207 L3543 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน: ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 2,746,500.00 2,746,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว160 L3543 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (30%) 7,198,510.00 7,198,510.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว0 L3543 การจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 140,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
140,000.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว833 L3543 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%) 29,515,736.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
29,515,736.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1491 L3543 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จำนวน 12 จังหวัด 106,705.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
106,705.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
    4.8 โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ( 20004 26042 000000 )
ว483 L3544 A5 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล) 207,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
207,000.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว387 L3546 การจัดสรรงบประมาณการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย 5,400.00 2,280.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,120.00 รอซลี อื่น ๆ 
ว1229 L3546 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก) งบดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2559 481,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
481,000.00 ฟิกกรี อื่น ๆ 
ว855 L3546 แจ้งบัญชีจัดสรรโอนเงินประจำปีงบประมาณปี 2560 (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) 45,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
45,900.00 ปราณี อื่น ๆ 
ว1154 L3546 การจัดสรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 45,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
45,000.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว1348 L3546 การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 ปราณี อื่น ๆ 
ว343 L3547 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (โรงเรียนดีประจำตำบล) 200,000.00 200,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว441 L3547 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนดีประจำตำบล) 412,200.00 412,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว486 L3547 แจ้งจัดสรรงบประมาณ (ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66) 43,160.00 43,160.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ อื่น ๆ 
ว876 L3547 การจัดสรรงบดำเนินงานเพื่อจัดหาสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (บ้านทับใต้) 80,000.00 80,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1174 L3547 แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 268,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
268,100.00 อรวรรณ อื่น ๆ 
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0803)
    5.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 03013 000000 )
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0805)
    6.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 20004 05046 000000 )
ว483 L3518 A14 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) 274,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
274,000.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1467 L3518 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด 1,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
7. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (0317)
    7.1 โครงการวิจัยเพื่อสร้าง / สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ( 20004 17017 000000 )
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0228)
    8.1 โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ( 20004 28041 000000 )
ว483 L3553 A7 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ) 166,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
166,400.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว621 L3554 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 2,040,000.00 1,589,774.19
ดำเนินงาน ลงทุน
450,225.81 ศศิธร อื่น ๆ 
ว0 L3554 การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2,040,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,040,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว179 L3555 จัดสรรงบประมาณปี 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการอ่าน การเขียน และขยายผลสู่การอ่านเข้าใจของนักเรียนชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2559 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 อุทุมพร อื่น ๆ 
ว483 L3555 A6 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 249,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
249,000.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1153 L3556 การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 555,000.00 555,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ทัศนีย์ อื่น ๆ 
ว483 L3557 A8 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ) 332,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
332,000.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1347 L3557 แจ้งจัดสรรโอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมาประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา 4,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 รัตนา อื่น ๆ 
ว1114 L3557 จัดสรรโอนเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 1,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500.00 - อื่น ๆ 
ว483 L3558 A9 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ) 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว297 L3559 แจ้งจัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนากิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 39,400.00 4,420.00
ดำเนินงาน ลงทุน
34,980.00 อุทุมพร อื่น ๆ 
ว483 L3559 A10 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) 65,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
65,000.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว836 L3559 การจัดสรรงบประมาณในการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp 100,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
100,000.00 นุสรา อื่น ๆ 
    8.2 โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 20004 28020 000000 )
ว1427 L3548 ประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
    8.3 โครงการ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ( 20004 28021 000000 )
ว977 L3549 การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1,300.00 1,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว1181 L3549 การจัดประชุมเฃิงปฏิบัติการฝึกอบรมแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2559 3,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,400.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว483 L3549 A11 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ) 313,168.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
313,168.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1506 L3549 การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 3,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,900.00 รัตนา อื่น ๆ 
    8.4 โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 20004 28022 000000 )
ว483 L3551 A12 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล) 67,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
67,000.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1690-(1) L3551 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline 23,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
23,000.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 
ว0 L3552 อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6,354,480.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,354,480.00 สรัญญา อื่น ๆ 
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0439)
    9.1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ( 20004 39016 000000 )
ว483 L3560 A15 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ) 100,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
100,000.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
10. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (1345)
    10.1 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 20004 45047 000000 )
ว483 L3562 A16 - การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา) 27,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
27,000.00 ภัทรภร อื่น ๆ 
ว1162 L3562 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) 123,000.00 108,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 ทัศนีย์ อื่น ๆ 
ว0 L3562 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) 205,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
205,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
11. งบประมาณเบิกแทนกัน/งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
    11.1 งบประมาณเบิกแทนกัน
ว743 99999 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ค่าใช้จ่ายการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน) 21,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
21,900.00 วาสนา ชู อื่น ๆ 
ว1391 99999 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตรวจ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ (เอกชน) 4,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อื่น ๆ 
    11.2 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ว0 S0000 แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางการปฏิรูป 12,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,000.00 นภาพร อื่น ๆ 
ว311(สทศ)
ว6 (สทศ)
S0000 เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (เงินนอกงบประมาณ) 664,580.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
664,580.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว0 S0000 การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน) 18,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,400.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว0 S0000 การอบรมวิทยากรแกนนำผู้รับผิดชอบการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 4,360.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,360.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
12. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
    12.1 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
ว386 S0001 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศสำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน แม่เหล็ก (เบิกเหลื่อมปี) 3,962,600.00 3,962,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว543 S0001 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (เบิกเหลื่อมปี) 10,690,800.00 10,567,729.00
ดำเนินงาน ลงทุน
123,071.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1345 S0001 จัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (เบิกเหลื่อมปี) 997,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
997,300.00 สรัญญา อื่น ๆ 

กลับ