รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) (0333) 092212 - 3 - 33008
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 20004 33008 000000 )
M3168 กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 590,120.00 0.00 0.00 796,000.00 2,298,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,684,620.00 3,657,766.13 26,853.87
รวม 590,120.00 0.00 0.00 796,000.00 2,298,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,684,620.00 3,657,766.13 26,853.87
    
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง (0110) 092211 - 5 - 10039
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 10039 000000 )
M3145 กิจกรรม พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0334)
    3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 20004 34001 000000 ) 091211 - 3 - 34001
M3169 กิจกรรม การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 765,400.00 0.00 1,065,000.00 0.00 0.00 0.00 1,830,400.00 1,830,400.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 765,400.00 0.00 1,065,000.00 0.00 0.00 0.00 1,830,400.00 1,830,400.00 0.00
    
    3.2 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 20004 34002 000000 ) 091211 - 3 - 34002
M3170 กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,175,900.00 0.00 0.00 24,175,900.00 20,906,450.00 3,269,450.00
M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 23,057,108.00 0.00 2,192,300.00 0.00 0.00 0.00 25,249,408.00 22,457,551.50 2,791,856.50
M3172 กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,710,300.00 0.00 1,521,100.00 0.00 0.00 0.00 8,231,400.00 8,155,483.00 75,917.00
M3173 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท 0.00 0.00 0.00 0.00 3,171,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,171,500.00 3,025,250.00 146,250.00
M3174 กิจกรรม การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 6,180.00 73,820.00
M3175 กิจกรรม คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 11,604,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,604,600.00 11,604,600.00 0.00
M3176 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 44,623,508.00 0.00 3,713,400.00 24,175,900.00 0.00 0.00 72,512,808.00 66,155,514.50 6,357,293.50
    
    3.3 ผลผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 20004 34003 000000 ) 092211 - 3 - 34003
M3177 กิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 7,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,191.00 0.00 7,191.00
M3178 กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 7,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,191.00 0.00 7,191.00
    
    3.4 ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 20004 34004 000000 ) 091211 - 3 - 34004
M3179 กิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3180 กิจกรรม การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3181 กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3182 กิจกรรม สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3183 กิจกรรม คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,268,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,268,000.00 2,230,200.00 37,800.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 2,268,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,268,000.00 2,230,200.00 37,800.00
    
    3.5 ผลผลิต เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20004 34006 000000 ) 091211 - 3 - 34006
M3184 กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3185 กิจกรรม การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    3.6 ผลผลิต เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 20004 34007 000000 ) 092211 - 3 - 34007
M3186 กิจกรรม พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3187 กิจกรรม การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3188 กิจกรรม การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    3.7 โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ( 20004 34032 000000 ) 092211 - 5 - 34032
M3189 กิจกรรม โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
4. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0103) 098011 - 5 - 03013
    4.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 03013 000000 )
M3143 กิจกรรม พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
5. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0105) 098011 - 5 - 05036
    5.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 20004 05036 000000 )
M3144 กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 436,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436,100.00 14,940.00 421,160.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 436,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436,100.00 14,940.00 421,160.00
    
6. แผนงานบูรณาการ : วิจัยและนวัตกรรม (0217)
    6.1 โครงการวิจัยเพื่อสร้าง / สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ( 20004 17042 000000 ) 092211 - 5 - 17042
M3146 กิจกรรม วิจัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    6.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (20004 17043 000000) 092211 - 5 - 17043
M3147 กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
7. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0329)
    7.1 โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 20004 29047 000000 ) 096011 - 5 - 29047
M3159 กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 0.00 0.00 0.00 0.00 4,352,170.00 0.00 2,072,600.00 0.00 0.00 0.00 6,424,770.00 6,365,689.95 59,080.05
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 4,352,170.00 0.00 2,072,600.00 0.00 0.00 0.00 6,424,770.00 6,365,689.95 59,080.05
    
    7.2 โครงการ พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (20004 29045 000000) 092211 - 5 - 29045
M3158 กิจกรรม พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boost Camp 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00 1,320.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00 1,320.00 0.00
    
    7.3 โครงการ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ (20004 29052 000000) 096011 - 5 - 29052
M3160 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,277,491.00 0.00 72,277,491.00 72,277,491.00 0.00
M3161 กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 857,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857,000.00 857,000.00 0.00
M3162 กิจกรรม การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,707,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,707,130.00 67,050.00 2,640,080.00
M3163 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 207,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,960.00 207,960.00 0.00
M3164 กิจกรรม การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาพิเศษอย่างเร่งด่วน 0.00 0.00 0.00 0.00 143,200.00 0.00 0.00 910,800.00 0.00 0.00 1,054,000.00 1,054,000.00 0.00
M3165 กิจกรรม ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3166 กิจกรรม ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3167 กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการข้อมูลและสร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 3,915,290.00 0.00 0.00 910,800.00 72,277,491.00 0.00 77,103,581.00 74,463,501.00 2,640,080.00
    
    7.4 โครงการ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 29031 000000) 092211 - 5 - 29031
M3148 กิจกรรม การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 472,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472,454.00 471,414.00 1,040.00
M3149 กิจกรรม การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00 18,600.00 0.00
M3150 กิจกรรม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 3,910,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,910,000.00 3,910,000.01 -0.01
M3151 กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม ของชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,929,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,929,370.00 1,514,190.00 415,180.00
M3152 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ ความทัดเทียมนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 61,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,220.00 36,220.00 25,000.00
M3153 กิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3154 กิจกรรม ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 488,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488,790.00 179,090.00 309,700.00
M3155 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3156 กิจกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 90,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,200.00 27,200.00 63,000.00
M3157 กิจกรรม สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 6,970,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,970,634.00 6,156,714.01 813,919.99
    
8. แผนงานบูรณาการ : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0543) 098011 - 5 - 43041
    8.1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ( 20004 43041 000000 )
M3190 กิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
9. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0650) 092211 - 5 - 50037
    9.1 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 20004 50037 000000 )
M3191 กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M3192 กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 354,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354,000.00 154,000.00 200,000.00
M3193 กิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 354,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354,000.00 154,000.00 200,000.00
    
10. งบประมาณเบิกแทนกัน
    10.1 งบประมาณเบิกแทนกัน
S0000 งบประมาณเบิกแทนกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
11. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
    11.1 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
S0001 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 708,904.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00 564,464.00 1,953,368.00 695,000.00 1,258,368.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 708,904.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00 564,464.00 1,953,368.00 695,000.00 1,258,368.00
    
รวมทั้งสิ้น 590,120.00 0.00 0.00 796,000.00 66,701,017.00 0.00 6,851,000.00 25,086,700.00 72,957,491.00 564,464.00 173,546,792.00 161,725,045.59 11,821,746.41
    
รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
    1.1 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
S0002 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,166,980.00 9,800,500.00 0.00 0.00 10,967,480.00 9,499,542.00 1,467,938.00

กลับ