หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) (0333) 092212 - 3 - 33008
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 20004 33008 000000 )
ว4879 M3168 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าเช่าบ้าน 812,160.00 812,160.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว4826
ว4826
M3168 จัดสรรงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) 826,000.00 819,820.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,180.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1371 M3168 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่4) - งบบุคลากร 456,000.00 452,556.13
ดำเนินงาน ลงทุน
3,443.87 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1371 M3168 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่4) - งบดำเนินงาน 18,000.00 17,130.00
ดำเนินงาน ลงทุน
870.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1867 M3168 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 1,433,840.00 1,433,840.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว3666 M3168 จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) 138,620.00 122,260.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,360.00 ศศิธร อื่น ๆ 
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง (0110) 092211 - 5 - 10039
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 10039 000000 )
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0334)
    3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 20004 34001 000000 ) 091211 - 3 - 34001
ว5061 M3169 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 1) 1,065,000.00 1,065,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา/ชัญณัฐ อื่น ๆ 
ว4808 M3169 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (ก่อนประถม) 300,000.00 300,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1369 M3169 แจ้งบัญชีจัดสรรโอนเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การเรียนการสอนปฐมวัย) 50,000.00 50,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศน.ธนพร อื่น ๆ 
ว1370 M3169 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 3,600.00 3,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศน.ธนพร อื่น ๆ 
ว1838 M3169 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา) 300,000.00 300,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว2737 M3169 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) 111,800.00 111,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ธนพร อื่น ๆ 
    3.2 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 20004 34002 000000 ) 091211 - 3 - 34002
ว5360 M3170 จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำหรับโรงเรียนปกติ) 23,723,100.00 20,461,450.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,261,650.00 สรัญญา/ชัญณัฐ อื่น ๆ 
ว2219 M3170 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบวาตภัย 7,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4343 M3170 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (วไลย) 245,000.00 245,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4602 M3170 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (บ้านหนองกระทิง) 200,000.00 200,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4783 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน 680,400.00 680,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว4784 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 2,929,500.00 2,929,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว4952 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 551,250.00 551,250.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว4981 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 226,800.00 226,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว4953 M3171 จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) (ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา) 1,367,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,367,000.00 สรัญญา/พรพิมล อื่น ๆ 
ว5153 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2 ) (กิจกรรมประถมศึกษา) 2,142,300.00 2,142,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา/ชัญณัฐ อื่น ๆ 
ว5076 M3171 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 (13 - 15 พ.ย. 60 ณ โรงเเรมริเวอร์ไซต์ กทม.) 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว5238 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 793,800.00 793,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5175 M3171 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4,500.00 4,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 หน่วยตรวจสอบภายใน อื่น ๆ 
ว5534 M3171 อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 66,340.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
66,340.00 สรัญญา/พรพิมล อื่น ๆ 
ว5275 M3171 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2561 41,800.00 20,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,900.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว4808 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (ภาคบังคับ) 2,700,000.00 2,699,633.50
ดำเนินงาน ลงทุน
366.50 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5654 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 8,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5638 M3171 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (computer-based Assessment) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 4,000.00 4,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 
ว75 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 40,000.00 40,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุกัญญา อื่น ๆ 
ว301 M3171 การประชุุมสร้างความเข้าใจเรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉ. ปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ 50,000.00 50,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว350 M3171 โอนเงินงบประมาณจัดสรรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุกัญญา อื่น ๆ 
ว784 M3171 การจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 36,000.00 15,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
21,000.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 
ว900 M3171 ขอเชิญประชุม(ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ฯ ฉ.ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปสู่การปฏิบัติ) 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว941 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี 2561 สำหรับการแข่งขันกีฬา สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 24,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,050.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว969 M3171 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการกำกับดูแลงานด้านสุขภาพให้กับผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (3-5 เม.ย. 61 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี) 2,500.00 2,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร อื่น ๆ 
ว998 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 72,750.00 72,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว1358 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 793,800.00 793,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1289 M3171 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online 6,000.00 6,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว1314 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,103,100.00 1,103,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1383 M3171 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (29 เม.ย.-2 พ.ค. 2561 โรงแรมเอวาน่า กทม.) 1,800.00 1,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุณี อื่น ๆ 
ว1391 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 226,800.00 226,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1392 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 680,400.00 680,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1537 M3171 การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7,200.00 7,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว1419 M3171 การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7,880.00 7,880.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว1838 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ) 700,000.00 700,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว1720 M3171 จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) (ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า) 885,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
885,000.00 ศศิธร/พรพิมล อื่น ๆ 
ว1622 M3171 การจัดสรรงบประมาณปีี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (เมษายน-มิถุนายน 2561) ครั้งที่ 2 1,795,500.00 1,795,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว0 M3171 การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ยกเลิก) 0.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา/พรพิมล อื่น ๆ 
ว2214 M3171 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (17-18 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กทม.) 1,650.00 1,650.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มอำนวยการ อื่น ๆ 
ว2525 M3171 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว2675 M3171 โอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1,539,400.00 1,539,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 
ว2686 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 1,000,000.00 1,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว2881 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 1,575,000.00 1,575,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว2871 M3171 แจ้งงบประมาณการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 7,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,000.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว3209 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 8,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว3021 M3171 การปรับแก้งบประมาณในการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 374,436.00 374,436.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3518 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 29,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
29,700.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3331 M3171 จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านหาดขาม) 342,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
342,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว3399 M3171 การจัดทำสารคดีชุด ครูดี ศรี สพฐ. 7,000.00 7,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว3882 M3171 อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 147,372.00 147,372.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3693 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของ สพท.และสถานศึกษา 16,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,000.00 กลุ่มส่งเสริม อื่น ๆ 
ว3543 M3171 แจ้งงบประมาณการดำเนินการขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว3732 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 1,000,000.00 1,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3839 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 50,000.00 50,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3610 M3171 จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว3936 M3171 โอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 354,400.00 354,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว4304 M3171 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 2,880.00 2,880.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อื่น ๆ 
ว4242
ว4242
M3171 โอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 40,700.00 40,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว4295 M3171 การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ 2561 เพื่อลดภาระงานครู 75,000.00 75,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4236 M3171 จัดสรรงบประมาณปี 2561เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (บ้านตำหรุ,วัดกุยบุรี,บ้านดอนมะขาม) 684,900.00 684,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5103 M3172 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2 ) (กิจกรรมมัธยมศึกษา) 1,521,100.00 1,521,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา/ชัญณัฐ อื่น ๆ 
ว5205 M3172 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) 1,653,750.00 1,653,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5636 M3172 จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 7,400.00 7,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุณี อื่น ๆ 
ว5690 M3172 ขอเชิญประชุมคณะทำงานร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์สภาพอัตรากำลังฯ 12-15 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กทม. 2,000.00 1,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
900.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว331 M3172 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) 68,600.00 68,050.00
ดำเนินงาน ลงทุน
550.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว333 M3172 การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพไทนแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ประสิทธิ์ อื่น ๆ 
ว587 M3172 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 117,500.00 87,593.00
ดำเนินงาน ลงทุน
29,907.00 อุษา อื่น ๆ 
ว938 M3172 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (มีนาคม - กันยายน 2561) - โอนแล้ว 2 เดือน มี.ค.-เมย. (661,500) 661,500.00 661,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1123 M3172 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่ายนักเรียนโครงการ สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ) 2,460,000.00 2,460,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว1735 M3172 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (พฤษภาคม - กันยายน 2561) 1,653,750.00 1,653,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1825 M3172 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและคัดเลือกหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว1753 M3172 อบรมโครงการพัฒนานักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 (1-5 พ.ค. 61 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายกฯ) 8,000.00 3,440.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,560.00 กลุ่ม อื่น ๆ 
ว2152 M3172 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16,300.00 16,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นางอุษา ยี่รงค์ อื่น ๆ 
ว3025 M3172 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว2897 M3172 การพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อนิเทศ ติดตาม ครูผู้ัสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระยะที่ 2 40,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
40,000.00 อารยา อื่น ๆ 
ว3491 M3172 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 1,500.00 1,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อมลรดา อื่น ๆ 
ว3300 M3172 ขอเชิญประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการบริหารอัตรากำลังฯ (19 มิ.ย. 2561 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.) 1,500.00 1,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว3975 M3172 การจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science (14-17 ส.ค. 61 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.) 1,000.00 1,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อมลรดา อื่น ๆ 
ว4156 M3172 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,500.00 4,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ไพลิน อื่น ๆ 
ว5463 M3173 การจัดสรรงบประมาณตามภาระงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โอนครั้ง 1 - 1,500,000) 3,000,000.00 3,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5570 M3173 จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 18,000.00 6,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,250.00 วราพร อื่น ๆ 
ว1807 M3173 การอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว2772 M3173 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน กำหนดทิศทาง การยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ 6,000.00 6,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว3556 M3173 จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 85,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
85,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว4006 M3173 จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 6,500.00 6,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิยม อื่น ๆ 
ว4089 M3173 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 6,000.00 6,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่ม อื่น ๆ 
ว5157 M3174 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ 10,000.00 6,180.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,820.00 จุรีพร อื่น ๆ 
ว555 M3174 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของ สพฐ. (เงินโอนมาครั้ง 1 - 30,000) 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว2220 M3174 การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว4857 M3175 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน 5,802,300.00 5,802,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1372 M3175 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 5,802,300.00 5,802,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
    3.3 ผลผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 20004 34003 000000 ) 092211 - 3 - 34003
ว1133 M3177 การจัดสรรงบประมาณโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 7,191.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,191.00 จุรีพร อื่น ๆ 
    3.4 ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 20004 34004 000000 ) 091211 - 3 - 34004
ว5047 M3183 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 60- 31 มี.ค. 61) 1,190,700.00 1,152,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
37,800.00 สุณี อื่น ๆ 
ว1888 M3183 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ครั้งท่ี่ 2 (เมษายน-กันยายน 2561) 1,077,300.00 1,077,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุณี อื่น ๆ 
    3.5 ผลผลิต เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20004 34006 000000 ) 091211 - 3 - 34006
    3.6 ผลผลิต เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 20004 34007 000000 ) 092211 - 3 - 34007
    3.7 โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ( 20004 34032 000000 ) 092211 - 5 - 34032
4. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0103) 098011 - 5 - 03013
    4.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 03013 000000 )
5. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0105) 098011 - 5 - 05036
    5.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 20004 05036 000000 )
ว647 M3144 การจัดสรรโอนเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. (โอนครั้ง 1-125,000) 274,000.00 1,840.00
ดำเนินงาน ลงทุน
272,160.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว2263 M3144 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 149,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
149,000.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว3676 M3144 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว3834 M3144 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8,100.00 8,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นุสรา อื่น ๆ 
6. แผนงานบูรณาการ : วิจัยและนวัตกรรม (0217)
    6.1 โครงการวิจัยเพื่อสร้าง / สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ( 20004 17042 000000 ) 092211 - 5 - 17042
    6.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (20004 17043 000000) 092211 - 5 - 17043
7. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0329)
    7.1 โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 20004 29047 000000 ) 096011 - 5 - 29047
ว600 M3159 อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2,072,600.00 2,065,019.95
ดำเนินงาน ลงทุน
7,580.05 สรัญญา/ชัญณัฐ อื่น ๆ 
ว1866 M3159 จัดสรรโอนเงินและเข้าร่วมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ จุดอบรมต้นทาง 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว3012 M3159 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว3731 M3159 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเดียวเทียม รูปแบบ NEW DLTV 51,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
51,500.00 สมทรง อื่น ๆ 
ว3862 M3159 แจ้งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงระบบพลังงานไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ที่มีปัญหาไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 200,000.00 200,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3809 M3159 แจ้งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2561 347,370.00 347,370.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3728 M3159 การจัดสรรโอนเงินเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นางสมทรง ภิรมย์รส อื่น ๆ 
ว4411 M3159 จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 3,690,300.00 3,690,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
    7.2 โครงการ พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (20004 29045 000000) 092211 - 5 - 29045
ว3674 M3158 การจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระยะที่ 2 1,320.00 1,320.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อารยา อื่น ๆ 
    7.3 โครงการ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ (20004 29052 000000) 096011 - 5 - 29052
ว5062 M3160 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%) 18,069,940.00 18,069,940.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5762 M3160 การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน: ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560 2,733,500.00 2,733,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว413 M3160 การจัดสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%) 7,544,690.00 7,544,690.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1861
ว2582
M3160 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) 28,772,972.00 28,772,972.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว2677 M3160 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน ค่าอาหารประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2560 172,000.00 172,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3950 M3160 การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน: ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 3,226,500.00 3,226,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3840 M3160 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%) 8,463,885.00 8,463,885.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว4152 M3160 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 1/2561 108,000.00 108,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว4464 M3160 การจัดสรรงบประมาณรา่ยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เพิ่มเติม 3,167,938.00 3,167,938.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว4462
ว4644
M3160 ขออนุมัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 2/2560 จัดสมทบเพิ่มกรณีที่มีครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาเพิ่มใหม่ และหักลบงบประมาณคงเหลือ 18,066.00 18,066.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5537 M3161 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน 440,000.00 440,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว2005 M3161 การจััดสรรและขอรับการสนับสนุนปี พ.ศ. 2561 รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 267,000.00 267,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา/พรพิมล อื่น ๆ 
ว0 M3161 จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ยกเลิก) 0.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา/ชัญณัฐ อื่น ๆ 
ว3245 M3161 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เพิ่มเติม 115,000.00 115,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3133 M3161 การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย(30 ก.ค.- 2 ส.ค. 2561 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กทม.) 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว3807 M3161 จัดสรรงบประมาณสำหรับการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศิรกานต์ อื่น ๆ 
ว1645 M3162 เชิญประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ 1,800.00 1,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว2942 M3162 โอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 2,640,080.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,640,080.00 นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 
ว3294 M3162 แจ้งจัดสรรโอนเงินงบแลกเป้า โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 65,250.00 65,250.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว1543 M3163 จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 205,920.00 205,920.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุณี อื่น ๆ 
ว2905 M3163 เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 2,040.00 2,040.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กุมารี อื่น ๆ 
ว5783 M3164 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 910,800.00 910,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุรี อื่น ๆ 
ว1656 M3164 จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (โครงการ ICU) 143,200.00 143,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุรี อื่น ๆ 
    7.4 โครงการ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 29031 000000) 092211 - 5 - 29031
ว5529 M3148 การประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นป.3 และประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (7-10 พ.ย. 60 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด กทม.) 4,480.00 4,480.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา โรจน์บวรวิทยา อื่น ๆ 
ว598 M3148 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 458,394.00 458,394.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 
ว2982 M3148 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 2,240.00 1,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,040.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว3387 M3148 การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา 3,300.00 3,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว3677 M3148 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ 2,240.00 2,240.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว4209 M3148 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 1,800.00 1,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว3541 M3149 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference 15,000.00 15,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุกัญญา อื่น ๆ 
ว3540 M3149 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแกนนำขยายผลทางไกล 3,600.00 3,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุกัญญา อื่น ๆ 
ว182 M3150 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 1,955,000.00 1,955,000.01
ดำเนินงาน ลงทุน
-0.01 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1719 M3150 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 1,955,000.00 1,955,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5117 M3151 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6,000.00 6,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว5536 M3151 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผลของทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams: RT) (17-21 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.) 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อารยา อื่น ๆ 
ว783 M3151 การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 60,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
60,000.00 อารยา อื่น ๆ 
ว1123 M3151 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่ายนักเรียนโครงการ สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (แผนงานบูรณาการฯ) 1,498,980.00 1,498,980.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นุสรา อื่น ๆ 
ว1868 M3151 งานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (15 -16 พ.ค. 61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม.) 6,210.00 6,210.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว2260 M3151 การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 305,980.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
305,980.00 อารยา อื่น ๆ 
ว2687 M3151 การโอนจัดสรรงบประมาณแลกเป้ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 49,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
49,200.00 อารยา อื่น ๆ 
ว419 M3152 แจ้งโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล 2,000.00 2,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 รัตนา อื่น ๆ 
ว585 M3152 แจ้งโอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าเดินทางเข้าร่วมการประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (เพิ่มเติม) 2,000.00 2,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 รัตนา อื่น ๆ 
ว678 M3152 แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล และโอนเงินงบประมาณ 25,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
25,000.00 รัตนา อื่น ๆ 
ว1546 M3152 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 6,320.00 6,320.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว3364 M3152 การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 8,400.00 8,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อารยา อื่น ๆ 
ว3519 M3152 จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (งบแลกเป้า) 17,500.00 17,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 รัตนา อื่น ๆ 
ว975 M3154 จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ 20,000.00 20,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว2312 M3154 เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 2,000.00 2,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว2779 M3154 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 20,000.00 20,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว3023 M3154 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 4,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว3545 M3154 การจัดสรรงบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 200,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
200,000.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว3514 M3154 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 104,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
104,500.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว3548 M3154 การจัดสรรโอนเงินเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 108,290.00 108,290.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว3542 M3154 การจัดสรรงบแลกเป้า โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 30,000.00 28,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,200.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว5245 M3156 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 
ว420 M3156 การประกวดทักษะภาษาไทยของนักเรียนในแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 25,200.00 19,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 จงกลนี อื่น ๆ 
ว3605 M3156 การจัดสรรงบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง) 57,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
57,000.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว3547 M3156 ขออนุญาตให้ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนภาษาไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษา 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา อื่น ๆ 
8. แผนงานบูรณาการ : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0543) 098011 - 5 - 43041
    8.1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ( 20004 43041 000000 )
9. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0650) 092211 - 5 - 50037
    9.1 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 20004 50037 000000 )
ว1428 M3192 การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6,000.00 6,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว1887 M3192 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 148,000.00 148,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว2251 M3192 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 200,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
200,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
10. งบประมาณเบิกแทนกัน
    10.1 งบประมาณเบิกแทนกัน
11. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
    11.1 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ว276
ว11
S0001 การโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 งวด1-2 1,128,928.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,128,928.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 
ว550 S0001 การโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 ไตรมาส อื่น ๆ 
ว0 S0001 โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 109,440.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
109,440.00 รัตนา อื่น ๆ 
ว0 S0001 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว0 S0001 ขออนุมัติจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 515,000.00 515,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร อื่น ๆ 
ว0 S0001 การโอนจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference 15,000.00 15,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุกัญญา อื่น ๆ 
ว0 S0001 ขออนุมัติจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ เพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 135,000.00 135,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร อื่น ๆ 
12. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
    12.1 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
ว4786
ว4786
S0002 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(พื้นที่ภาคใต้และจ.ประจวบฯ) 7,611,800.00 7,257,299.00
ดำเนินงาน ลงทุน
354,501.00 สรัญญา/ชัญณัฐ อื่น ๆ 
ว177 S0002 การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน (เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย) 2,300,700.00 1,873,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
427,700.00 สรัญญา/ชัญณัฐ อื่น ๆ 
ว3915 S0002 จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน กรณีเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 1,054,980.00 369,243.00
ดำเนินงาน ลงทุน
685,737.00 ปณิชา อื่น ๆ 

กลับ