หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) (0333) 092212 - 3 - 33008
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 20004 33008 000000 )
ว4879 M3168 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าเช่าบ้าน 812,160.00 346,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
465,560.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว4826
ว4826
M3168 จัดสรรงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) 826,000.00 697,560.00
ดำเนินงาน ลงทุน
128,440.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1371 M3168 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่4) - งบบุคลากร 456,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
456,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1371 M3168 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่4) - งบดำเนินงาน 18,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง (0110) 092211 - 5 - 10039
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 10039 000000 )
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0334)
    3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 20004 34001 000000 ) 091211 - 3 - 34001
ว5061 M3169 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 1) 1,065,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,065,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4808 M3169 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (ก่อนประถม) 300,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
300,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1369 M3169 แจ้งบัญชีจัดสรรโอนเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การเรียนการสอนปฐมวัย) 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 ศน.ธนพร อื่น ๆ 
ว1370 M3169 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 3,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,600.00 ศน.ธนพร อื่น ๆ 
    3.2 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 20004 34002 000000 ) 091211 - 3 - 34002
ว5360 M3170 จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำหรับโรงเรียนปกติ) 23,723,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
23,723,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4783 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน 680,400.00 664,650.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,750.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว4784 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 2,929,500.00 2,802,625.00
ดำเนินงาน ลงทุน
126,875.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว4952 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 551,250.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
551,250.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว4981 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 226,800.00 226,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว4953 M3171 จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) (ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา) 1,367,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,367,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5153 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2 ) (กิจกรรมประถมศึกษา) 2,142,300.00 1,613,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
529,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5076 M3171 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 (13 - 15 พ.ย. 60 ณ โรงเเรมริเวอร์ไซต์ กทม.) 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว5238 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 793,800.00 793,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5175 M3171 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,500.00 หน่วยตรวจสอบภายใน อื่น ๆ 
ว5534 M3171 อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 66,340.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
66,340.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5275 M3171 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2561 41,800.00 20,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,900.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว4808 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (ภาคบังคับ) 2,700,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,700,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5654 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5638 M3171 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (computer-based Assessment) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 4,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 
ว75 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 40,000.00 40,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุกัญญา อื่น ๆ 
ว301 M3171 การประชุุมสร้างความเข้าใจเรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉ. ปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว350 M3171 โอนเงินงบประมาณจัดสรรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 สุกัญญา อื่น ๆ 
ว784 M3171 การจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 36,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
36,000.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 
ว900 M3171 ขอเชิญประชุม(ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ฯ ฉ.ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปสู่การปฏิบัติ) 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว941 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี 2561 สำหรับการแข่งขันกีฬา สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 24,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,050.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว969 M3171 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการกำกับดูแลงานด้านสุขภาพให้กับผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (3-5 เม.ย. 61 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี) 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว998 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 72,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
72,750.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว1358 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 793,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
793,800.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1289 M3171 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว1314 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,103,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,103,100.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว1383 M3171 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (29 เม.ย.-2 พ.ค. 2561 โรงแรมเอวาน่า กทม.) 1,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,800.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว1391 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 226,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
226,800.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1392 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 680,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
680,400.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5103 M3172 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2 ) (กิจกรรมมัธยมศึกษา) 1,521,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,521,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5205 M3172 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) 1,653,750.00 1,611,338.72
ดำเนินงาน ลงทุน
42,411.28 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5636 M3172 จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 7,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,400.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว5690 M3172 ขอเชิญประชุมคณะทำงานร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์สภาพอัตรากำลังฯ 12-15 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กทม. 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว331 M3172 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) 68,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
68,600.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว333 M3172 การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพไทนแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 - อื่น ๆ 
ว587 M3172 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 117,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
117,500.00 อุษา อื่น ๆ 
ว938 M3172 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (มีนาคม - กันยายน 2561) - โอนแล้ว 2 เดือน มี.ค.-เมย. (661,500) 2,315,250.00 329,516.12
ดำเนินงาน ลงทุน
1,985,733.88 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1123 M3172 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่ายนักเรียนโครงการ สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ) 2,460,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,460,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว5463 M3173 การจัดสรรงบประมาณตามภาระงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โอนครั้ง 1 - 1,500,000) 3,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5570 M3173 จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 18,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว5157 M3174 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ 10,000.00 6,180.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,820.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว555 M3174 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของ สพฐ. (เงินโอนมาครั้ง 1 - 30,000) 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว4857 M3175 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน 5,802,300.00 5,678,117.12
ดำเนินงาน ลงทุน
124,182.88 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1372 M3175 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 5,802,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,802,300.00 ศศิธร อื่น ๆ 
    3.3 ผลผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 20004 34003 000000 ) 092211 - 3 - 34003
ว1133 M3177 การจัดสรรงบประมาณโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 7,191.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,191.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
    3.4 ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 20004 34004 000000 ) 091211 - 3 - 34004
ว5047 M3183 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 60- 31 มี.ค. 61) 1,190,700.00 1,152,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
37,800.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
    3.5 ผลผลิต เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20004 34006 000000 ) 091211 - 3 - 34006
    3.6 ผลผลิต เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 20004 34007 000000 ) 092211 - 3 - 34007
    3.7 โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ( 20004 34032 000000 ) 092211 - 5 - 34032
4. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0103) 098011 - 5 - 03013
    4.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20004 03013 000000 )
5. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0105) 098011 - 5 - 05036
    5.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 20004 05036 000000 )
ว647 M3144 การจัดสรรโอนเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. (โอนครั้ง 1-125,000) 274,000.00 1,840.00
ดำเนินงาน ลงทุน
272,160.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
6. แผนงานบูรณาการ : วิจัยและนวัตกรรม (0217)
    6.1 โครงการวิจัยเพื่อสร้าง / สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ( 20004 17042 000000 ) 092211 - 5 - 17042
    6.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (20004 17043 000000) 092211 - 5 - 17043
7. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0329)
    7.1 โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 20004 29047 000000 ) 096011 - 5 - 29047
ว600 M3159 อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2,072,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,072,600.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    7.2 โครงการ พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (20004 29045 000000) 092211 - 5 - 29045
    7.3 โครงการ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ (20004 29052 000000) 096011 - 5 - 29052
ว5062 M3160 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%) 18,069,940.00 18,069,940.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5762 M3160 การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน: ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560 2,733,500.00 2,733,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว413 M3160 การจัดสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%) 7,544,690.00 7,544,690.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5537 M3161 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน 440,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
440,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว0 M3163 จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 205,920.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
205,920.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว5783 M3164 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 910,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
910,800.00 สุรี อื่น ๆ 
    7.4 โครงการ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 29031 000000) 092211 - 5 - 29031
ว5529 M3148 การประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นป.3 และประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (7-10 พ.ย. 60 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด กทม.) 4,480.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,480.00 นิตยา โรจน์บวรวิทยา อื่น ๆ 
ว598 M3148 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 458,394.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
458,394.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 
ว182 M3150 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 1,955,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,955,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5117 M3151 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 อารยา อื่น ๆ 
ว5536 M3151 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผลของทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams: RT) (17-21 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.) 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 อารยา อื่น ๆ 
ว783 M3151 การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 60,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
60,000.00 อารยา อื่น ๆ 
ว1123 M3151 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่ายนักเรียนโครงการ สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (แผนงานบูรณาการฯ) 1,498,980.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,498,980.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว419 M3152 แจ้งโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 รัตนา อื่น ๆ 
ว585 M3152 แจ้งโอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าเดินทางเข้าร่วมการประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (เพิ่มเติม) 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 รัตนา อื่น ๆ 
ว678 M3152 แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล และโอนเงินงบประมาณ 25,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
25,000.00 รัตนา อื่น ๆ 
ว975 M3154 จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว5245 M3156 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 
ว420 M3156 การประกวดทักษะภาษาไทยของนักเรียนในแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 25,200.00 19,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
8. แผนงานบูรณาการ : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0543) 098011 - 5 - 43041
    8.1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ( 20004 43041 000000 )
9. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0650) 092211 - 5 - 50037
    9.1 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 20004 50037 000000 )
10. งบประมาณเบิกแทนกัน
    10.1 งบประมาณเบิกแทนกัน
11. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
    11.1 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ว276
ว11
S0001 การโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 งวด1-2 1,128,928.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,128,928.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 
ว550 S0001 การโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 20,000.00 20,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว0 S0001 โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 109,440.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
109,440.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
12. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
    12.1 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
ว4786
ว4786
S0002 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(พื้นที่ภาคใต้และจ.ประจวบฯ) 7,611,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,611,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว177 S0002 การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน (เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย) 2,300,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,300,700.00 สรัญญา อื่น ๆ 

กลับ