หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
ว1392 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 680,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
680,400.00 ศศิธร อื่น ๆ 2018-04-20 09:18:07
ว1391 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 226,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
226,800.00 ศศิธร อื่น ๆ 2018-04-20 09:14:36
ว0 M3163 จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 205,920.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
205,920.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-04-20 09:09:56
ว0 S0001 โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 109,440.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
109,440.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2018-04-19 09:13:03
ว1370 M3169 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 3,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,600.00 ศน.ธนพร อื่น ๆ 2018-04-18 10:20:50
ว1383 M3171 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (29 เม.ย.-2 พ.ค. 2561 โรงแรมเอวาน่า กทม.) 1,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,800.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-04-18 10:14:34
ว1369 M3169 แจ้งบัญชีจัดสรรโอนเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การเรียนการสอนปฐมวัย) 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 ศน.ธนพร อื่น ๆ 2018-04-18 10:06:02
ว1371 M3168 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่4) - งบดำเนินงาน 18,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2018-04-18 09:46:11
ว1371 M3168 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่4) - งบบุคลากร 456,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
456,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2018-04-18 09:40:28
ว1314 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,103,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,103,100.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-04-09 14:23:39
ว1289 M3171 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 2018-04-09 09:05:16
ว1358 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 793,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
793,800.00 ศศิธร อื่น ๆ 2018-04-04 16:05:40
ว1372 M3175 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 5,802,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,802,300.00 ศศิธร อื่น ๆ 2018-04-04 15:59:51
ว1123 M3151 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่ายนักเรียนโครงการ สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (แผนงานบูรณาการฯ) 1,498,980.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,498,980.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-03-21 14:01:44
ว1123 M3172 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่ายนักเรียนโครงการ สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ) 2,460,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,460,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-03-21 13:32:29
ว550 S0001 การโอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัด และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 20,000.00 20,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-03-19 15:30:09
ว998 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 72,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
72,750.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 2018-03-16 16:14:27
ว969 M3171 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการกำกับดูแลงานด้านสุขภาพให้กับผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (3-5 เม.ย. 61 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี) 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-03-16 10:16:07
ว941 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี 2561 สำหรับการแข่งขันกีฬา สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 24,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,050.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-03-15 14:58:27
ว975 M3154 จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 วาสนา อื่น ๆ 2018-03-15 10:36:59
ว900 M3171 ขอเชิญประชุม(ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ฯ ฉ.ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปสู่การปฏิบัติ) 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 ธนพร อื่น ๆ 2018-03-12 14:00:29
ว938 M3172 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (มีนาคม - กันยายน 2561) - โอนแล้ว 2 เดือน มี.ค.-เมย. (661,500) 2,315,250.00 329,516.12
ดำเนินงาน ลงทุน
1,985,733.88 ศศิธร อื่น ๆ 2018-03-09 09:44:45
ว784 M3171 การจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 36,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
36,000.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 2018-03-07 09:52:46
ว783 M3151 การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 60,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
60,000.00 อารยา อื่น ๆ 2018-02-26 10:53:31
ว678 M3152 แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล และโอนเงินงบประมาณ 25,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
25,000.00 รัตนา อื่น ๆ 2018-02-26 10:50:51
ว585 M3152 แจ้งโอนเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าเดินทางเข้าร่วมการประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (เพิ่มเติม) 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 รัตนา อื่น ๆ 2018-02-12 13:32:53
ว1133 M3177 การจัดสรรงบประมาณโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 7,191.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,191.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-02-12 13:27:22
ว587 M3172 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 117,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
117,500.00 อุษา อื่น ๆ 2018-02-12 09:55:51
ว419 M3152 แจ้งโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 รัตนา อื่น ๆ 2018-02-07 09:25:37
ว420 M3156 การประกวดทักษะภาษาไทยของนักเรียนในแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 25,200.00 19,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-02-07 09:10:07
ว350 M3171 โอนเงินงบประมาณจัดสรรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 สุกัญญา อื่น ๆ 2018-01-31 09:46:57
ว333 M3172 การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพไทนแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 - อื่น ๆ 2018-01-31 09:39:32
ว301 M3171 การประชุุมสร้างความเข้าใจเรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉ. ปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 ธนพร อื่น ๆ 2018-01-31 09:29:58
ว598 M3148 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 458,394.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
458,394.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 2018-01-29 16:18:47
ว647 M3144 การจัดสรรโอนเงินงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. (โอนครั้ง 1-125,000) 274,000.00 1,840.00
ดำเนินงาน ลงทุน
272,160.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-01-25 10:26:10
ว555 M3174 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของ สพฐ. (เงินโอนมาครั้ง 1 - 30,000) 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2018-01-25 10:18:22
ว413 M3160 การจัดสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%) 7,544,690.00 7,544,690.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2018-01-25 10:11:09
ว331 M3172 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) 68,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
68,600.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 2018-01-23 13:06:00
ว182 M3150 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 1,955,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,955,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2018-01-19 10:19:20
ว276
ว11
S0001 การโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 งวด1-2 1,128,928.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,128,928.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 2018-01-12 15:32:02
ว75 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 40,000.00 40,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุกัญญา อื่น ๆ 2018-01-09 14:55:26
ว5783 M3164 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 910,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
910,800.00 สุรี อื่น ๆ 2017-12-29 15:24:51
ว600 M3159 อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2,072,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,072,600.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-12-29 09:27:02
ว177 S0002 การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน (เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย) 2,300,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,300,700.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-12-27 16:04:07
ว5690 M3172 ขอเชิญประชุมคณะทำงานร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์สภาพอัตรากำลังฯ 12-15 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กทม. 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 2017-12-22 16:12:51
ว5636 M3172 จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 7,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,400.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2017-12-22 10:42:07
ว5638 M3171 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (computer-based Assessment) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 4,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 2017-12-22 10:31:57
ว5762 M3160 การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน: ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560 2,733,500.00 2,733,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-12-21 13:49:24
ว5654 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-12-21 11:18:16
ว5536 M3151 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผลของทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams: RT) (17-21 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.) 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 อารยา อื่น ๆ 2017-12-18 12:06:46
ว5529 M3148 การประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นป.3 และประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (7-10 พ.ย. 60 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด กทม.) 4,480.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,480.00 นิตยา โรจน์บวรวิทยา อื่น ๆ 2017-12-18 12:00:17
ว5570 M3173 จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 18,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2017-12-14 09:00:01
ว5463 M3173 การจัดสรรงบประมาณตามภาระงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โอนครั้ง 1 - 1,500,000) 3,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-12-07 10:02:50
ว5537 M3161 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน 440,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
440,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-12-06 14:45:25
ว4808 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (ภาคบังคับ) 2,700,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,700,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-28 15:34:52
ว4808 M3169 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (ก่อนประถม) 300,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
300,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-28 15:28:09
ว5275 M3171 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2561 41,800.00 20,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,900.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2017-11-27 16:04:11
ว5534 M3171 อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 66,340.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
66,340.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-27 15:58:58
ว5245 M3156 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 นิตยา โรจน์ อื่น ๆ 2017-11-24 15:40:32
ว5175 M3171 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,500.00 หน่วยตรวจสอบภายใน อื่น ๆ 2017-11-23 10:44:40
ว5238 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 793,800.00 793,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-22 09:39:59
ว5157 M3174 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ 10,000.00 6,180.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,820.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2017-11-20 09:55:58
ว5360 M3170 จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำหรับโรงเรียนปกติ) 23,723,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
23,723,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-20 09:25:40
ว5205 M3172 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) 1,653,750.00 1,611,338.72
ดำเนินงาน ลงทุน
42,411.28 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-20 09:06:04
ว5117 M3151 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 อารยา อื่น ๆ 2017-11-15 16:11:48
ว5076 M3171 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 (13 - 15 พ.ย. 60 ณ โรงเเรมริเวอร์ไซต์ กทม.) 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2017-11-13 09:47:08
ว5062 M3160 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%) 18,069,940.00 18,069,940.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-10 09:24:43
ว5103 M3172 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2 ) (กิจกรรมมัธยมศึกษา) 1,521,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,521,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-07 15:40:04
ว5153 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2 ) (กิจกรรมประถมศึกษา) 2,142,300.00 1,613,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
529,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-07 15:37:55
ว5061 M3169 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 1) 1,065,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,065,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-07 15:04:11
ว4953 M3171 จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) (ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา) 1,367,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,367,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-07 14:45:26
ว4981 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 226,800.00 226,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-07 14:35:54
ว4952 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 551,250.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
551,250.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-07 14:26:33
ว4826
ว4826
M3168 จัดสรรงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) 826,000.00 697,560.00
ดำเนินงาน ลงทุน
128,440.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-07 13:30:51
ว5047 M3183 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 60- 31 มี.ค. 61) 1,190,700.00 1,152,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
37,800.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2017-11-06 11:13:13
ว4786
ว4786
S0002 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(พื้นที่ภาคใต้และจ.ประจวบฯ) 7,611,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,611,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-06 11:02:49
ว4784 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 2,929,500.00 2,802,625.00
ดำเนินงาน ลงทุน
126,875.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-06 10:50:35
ว4783 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน 680,400.00 664,650.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,750.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-06 10:45:42
ว4857 M3175 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน 5,802,300.00 5,678,117.12
ดำเนินงาน ลงทุน
124,182.88 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-06 10:41:14
ว4879 M3168 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าเช่าบ้าน 812,160.00 346,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
465,560.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-02 14:01:03

กลับ