หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
ว182 M3150 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 1,955,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,955,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2018-01-19 10:19:20
ว11 S0001 การโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 งวด2 395,014.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
395,014.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2018-01-12 15:32:02
ว75 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 40,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
40,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2018-01-09 14:55:26
ว5783 M3164 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 910,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
910,800.00 สุรี อื่น ๆ 2017-12-29 15:24:51
ว0 S0001 อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2,070,020.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,070,020.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-12-29 09:27:02
ว177 M3171 การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน (เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย) 2,300,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,300,700.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-12-27 16:04:07
ว5690 M3172 ขอเชิญประชุมคณะทำงานร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์สภาพอัตรากำลังฯ 12-15 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กทม. 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 2017-12-22 16:12:51
ว5636 M3172 จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 7,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,400.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2017-12-22 10:42:07
ว5638 M3171 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (computer-based Assessment) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 4,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2017-12-22 10:31:57
ว5762 M3160 การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน: ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560 2,733,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,733,500.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-12-21 13:49:24
ว5654 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-12-21 11:18:16
ว5536 M3151 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผลของทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams: RT) (17-21 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.) 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2017-12-18 12:06:46
ว5529 M3148 การประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นป.3 และประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (7-10 พ.ย. 60 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถ.ราชวิถี เขตบางพลัด กทม.) 4,480.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,480.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2017-12-18 12:00:17
ว5570 M3173 จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 18,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2017-12-14 09:00:01
ว5463 M3173 การจัดสรรงบประมาณตามภาระงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โอนครั้ง 1 - 1,500,000) 3,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-12-07 10:02:50
ว5537 M3161 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน 440,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
440,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-12-06 14:45:25
ว4808 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (ภาคบังคับ) 2,700,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,700,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-28 15:34:52
ว4808 M3169 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (ก่อนประถม) 300,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
300,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-28 15:28:09
ว5275 M3171 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2561 41,800.00 20,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,900.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2017-11-27 16:04:11
ว5534 M3171 อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 66,340.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
66,340.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-27 15:58:58
ว5245 M3156 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2017-11-24 15:40:32
ว5175 M3171 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,500.00 หน่วยตรวจสอบภายใน อื่น ๆ 2017-11-23 10:44:40
ว5238 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 793,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
793,800.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-22 09:39:59
ว5157 M3174 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ 10,000.00 6,180.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,820.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2017-11-20 09:55:58
ว5360 M3170 จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำหรับโรงเรียนปกติ) 23,723,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
23,723,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-20 09:25:40
ว5205 M3172 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561) 1,653,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,653,750.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-20 09:06:04
ว5117 M3151 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2017-11-15 16:11:48
ว5076 M3171 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 (13 - 15 พ.ย. 60 ณ โรงเเรมริเวอร์ไซต์ กทม.) 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2017-11-13 09:47:08
ว5062 M3160 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%) 18,069,940.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,069,940.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-10 09:24:43
ว5103 M3172 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2 ) (กิจกรรมมัธยมศึกษา) 1,521,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,521,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-07 15:40:04
ว5153 M3171 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2 ) (กิจกรรมประถมศึกษา) 2,142,300.00 1,613,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
529,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-07 15:37:55
ว5061 M3169 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 1) 1,065,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,065,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-07 15:04:11
ว4953 M3171 จัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) (ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา) 1,367,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,367,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-07 14:45:26
ว4981 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 226,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
226,800.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-07 14:35:54
ว4952 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 551,250.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
551,250.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-07 14:26:33
ว4826
ว4826
M3168 จัดสรรงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) 826,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
826,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-07 13:30:51
ว5047 M3183 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 60- 31 มี.ค. 61) 1,190,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,190,700.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2017-11-06 11:13:13
ว4786
ว4786
S0002 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(พื้นที่ภาคใต้และจ.ประจวบฯ) 7,611,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,611,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 2017-11-06 11:02:49
ว4784 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 2,929,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,929,500.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-06 10:50:35
ว4783 M3171 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน 680,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
680,400.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-06 10:45:42
ว4857 M3175 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน 5,802,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,802,300.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-06 10:41:14
ว4879 M3168 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าเช่าบ้าน 812,160.00 346,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
465,560.00 ศศิธร อื่น ๆ 2017-11-02 14:01:03

กลับ