ยุทธศาสตร์ที่ หนังสือแจ้งจัดสรร หนังสือแจ้งการโอนเงิน เรื่องที่ได้รับจัดสรร โครงการที่จัดทำ งบประมาณที่ได้รับ ชื่อผู้รับผิดชอบ
1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04004/ว71
26/01/2561
0
0
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 458,394.00 นิตยา
1 04008/ว497
22/02/2561
04002/ว783
28/02/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ) โครงการคุณธรรม 60,000.00 อารยา
1 04010/ว1166
09/03/2561
04002/ว975
14/03/2561
จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ โครงการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ 20,000.00 วาสนา
1 04004/ว7
03/01/2561
04002/ว75
09/01/2561
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 40,000.00 สุกัญญา
2 ที่ ศธ 04277/ว57
23/01/2561
0
0
การจัดสรรโอนงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวชอง สพฐ. โครงการช่วยเหลือนักเรียน 50,000.00 สุพัตรา
2 ศธ 04277/ว66
24/01/2561
0
0
การจัดสรรโอนงบประมาณและแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 274,000.00 สุพัตรา