ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา 500,000.00 356,200.00 นิยม ตั้งธรรม/ วาทินี ครุฑธา 1
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 200,000.00 200,000.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000.00 100,000.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 200,000.00 200,000.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000.00 300,000.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
6 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00 10,000.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
7 ค่าวัสดุพิธีการ 20,000.00 20,000.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1,640,000.00 1,230,350.00 ศศิธร สังข์ลาโพธิ์ พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
9 ค่าสาธารณูปโภค 400,000.00 198,205.52 ศศิธร สังข์ลาโพธิ์/ วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 1
10 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในรายการที่ 1-9ไม่เพียงพอและใช้จ่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณจากรายการอื่น) 535,340.00 339,600.00 นิยม ตั้งธรรม 1
11 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Interna Audit – CGIA) 72,160.00 11,160.00 บุปผา มากแก้ว 1
12 โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 40,000.00 40,000.00 ปุณณิศา เหรียญทอง 1
13 ประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 28 ค(2) 16,000.00 16,000.00 สมสวย เจียรนัย 1
14 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 99,000.00 99,000.00 อมลรดา พรหมวิหาร 1
15 โครงการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษาที่จ้างจากเงินงบประมาณ 20,000.00 20,000.00 ปุณณิศา เหรียญทอง 1
16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 48,000.00 48,000.00 นิยม ตั้งธรรม 1
17 โครงการพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา(วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) 50,000.00 50,000.00 นุสรา ชื่นประสงค์ 1
18 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 15,000.00 15,000.00 วราพร สีเมฆ 1
19 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการจัดการศึกษา 60,000.00 60,000.00 นิตยา เกษสุริยงค์ 1
20 โครงการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 40,000.00 40,000.00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 1
21 โครงการสำนักงานสุชสดใสชื่นใจผู้พบเห็น 94,000.00 37,783.00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 1
22 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา 68,900.00 68,900.00 เสาวนีย์ ขวงพร 1
23 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 61,600.00 61,600.00 ศิรกานต์ ศรลัมภ์ 1
24 โครงการการตรวจสอบภายใน สพป.ปข.2 และโรงเรียนในสังกัด 44,560.00 44,560.00 บุปผา มากแก้ว 1
25 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา/คณะบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ 357,280.00 357,280.00 จิราภรณ์ คำทอง 1
26 โครงการการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพป.ปข.2 8,160.00 8,160.00 จิราภรณ์ คำทอง 1
27 โครงการจัดงานวันครู (ใช้จากเงินสำรองจ่าย) 139,500.00 139,500.00 จารุวรรณ 1