ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา 796,064.00 0.00 นิยม / วาทินี 1
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 307,741.00 0.08 พรพิมล 1
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 344,150.00 0.00 พรพิมล 1
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 435,823.50 0.00 พรพิมล 1
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 313,762.50 0.00 พรพิมล 1
6 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 34,650.00 0.00 พรพิมล 1
7 ค่าวัสดุพิธีการ 21,050.00 0.00 พรพิมล 1
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1,640,000.00 63,507.14 ศศิธร วิภาวรรณ 1
9 ค่าสาธารณูปโภค 1,028,805.31 0.00 ปณิชา วิภาวรรณ 1
10 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในรายการที่ 1-9ไม่เพียงพอและใช้จ่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณจากรายการอื่น) 1,535,340.00 0.00 นิยม 1
11 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Interna Audit – CGIA) 72,160.00 0.00 บุปผา 1
12 โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 40,000.00 0.00 ปุณณิศา 1
13 ประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 28 ค(2) 16,000.00 0.00 สมสวย 1
14 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 99,000.00 0.00 อมลรดา 1
15 โครงการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษาที่จ้างจากเงินงบประมาณ 20,000.00 0.00 ปุณณิศา 1
16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 48,000.00 0.00 นิยม 1
17 โครงการพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา(วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) 50,000.00 0.00 นุสรา 1
18 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 15,000.00 0.00 วราพร 1
19 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการจัดการศึกษา 60,000.00 0.00 จำลอง 1
20 โครงการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 40,000.00 0.00 จำลอง 1
21 โครงการสำนักงานสุชสดใสชื่นใจผู้พบเห็น 94,000.00 0.00 จำลอง 1
22 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา 68,900.00 0.00 เสาวนีย์ 1
23 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 61,600.00 0.00 ศิรกานต์ 1
24 โครงการการตรวจสอบภายใน สพป.ปข.2 และโรงเรียนในสังกัด 44,560.00 0.00 บุปผา 1
25 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา/คณะบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ 357,280.00 0.00 จิราภรณ์ 1
26 โครงการการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพป.ปข.2 8,160.00 0.00 จิราภรณ์ 1