ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) (0333) 092212 - 3 - 33008 3,684,620.00 3,657,766.13 26,853.87 99.27
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง (0110) 092211 - 5 - 10039 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0334) 76,618,399.00 70,216,114.50 6,402,284.50 91.64
4. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0103) 098011 - 5 - 03013 0.00 0.00 0.00 0.00
5. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0105) 098011 - 5 - 05036 436,100.00 14,940.00 421,160.00 3.43
6. แผนงานบูรณาการ : วิจัยและนวัตกรรม (0217) 0.00 0.00 0.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0329) 90,500,305.00 86,987,224.96 3,513,080.04 96.12
8. แผนงานบูรณาการ : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0543) 098011 - 5 - 43041 0.00 0.00 0.00 0.00
9. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0650) 092211 - 5 - 50037 354,000.00 154,000.00 200,000.00 43.50
10. งบประมาณเบิกแทนกัน 0.00 0.00 0.00 0.00
11. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 1,953,368.00 695,000.00 1,258,368.00 35.58
รวม 173,546,792.00 161,725,045.59 11,821,746.41 93.19
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 10,967,480.00 9,499,542.00 1,467,938.00 86.62
รวม 10,967,480.00 9,499,542.00 1,467,938.00 86.62

กลับ