หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 0338
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 092212 3 38008 )
ว4957 N3101 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) 359,655.00 359,655.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5068 N3101 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าเช่าบ้าน 898,400.00 898,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5925 N3101 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 396,800.00 396,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว296 N3101 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 1,999,600.00 195,019.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,804,581.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1534 N3101 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 380,700.00 127,250.00
ดำเนินงาน ลงทุน
253,450.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว2915 N3101 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 384,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
384,700.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว3446 N3101 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุกัญญา อื่น ๆ 
ว4157 N3101 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน 892,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
892,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0112
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 092211 5 12039 )
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 0339
    3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 091211 3 39001 )
ว5042 N3102 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน (ก่อนประถม) 634,920.00 253,968.00
ดำเนินงาน ลงทุน
380,952.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว4972 N3102 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 สำหรับ สพท. ครั้งที่ 1 (ก่อนประถม) 300,000.00 300,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว225 N3102 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (ก่อนประถม) 300,000.00 300,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว888 N3102 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN (Local Network) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2,000.00 2,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว1042 N3102 แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 106,200.00 106,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว3490 N3102 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 20,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,300.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
    3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 091211 3 39002 )
ว161 N3103 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่) - อนุบาลปราณฯ 4,492,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,492,200.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5689
ว206
N3103 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปกติ) 23,523,700.00 11,407,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,116,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4073 N3103 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมบ้านพักครู 5 โรงเรียน) 699,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
699,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4195 N3103 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมบ้านพักครู 2 ร.ร. บ้านปากน้ำปราณ/บ้านหาดขาม) 300,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
300,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4972 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 สำหรับ สพท. ครั้งที่ 1 (ภาคบังคับ) 1,700,000.00 1,700,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5127
ว5544
N3104 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ภาคบังคับ) 4,270,080.00 624,632.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,645,448.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5065 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 226,800.00 226,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5151 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 3,591,000.00 3,591,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5210 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขาดแคลน ครั้งที่ 1 680,400.00 680,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5213 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 - 7 อัตรา โครงการคืนครู (เดือนต.ค. 61 - มี.ค.62) 661,500.00 519,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
141,750.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5209 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 - 48 อัตรา (ตำแหน่ง 9,000 บาท) - (เดือน พ.ย. 61 - ม.ค. 62) 1,296,000.00 1,158,154.00
ดำเนินงาน ลงทุน
137,846.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5328 N3104 โอนเงินงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินแทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 1,176,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,176,000.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5458 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 283,500.00 283,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5456 N3104 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4,800.00 4,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
300.00 หน่วยตรวจสอบภายใน อื่น ๆ 
ว5711 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 8,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5755 N3104 การจัดงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว5776 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1 (3 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61) 963,900.00 939,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,300.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5851 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครั้งท่ี่ 1) (3 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 61) 24,300.00 24,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว225 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (ภาคบังคับ) 700,000.00 700,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว350 N3104 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม) ครั้งที่ 2 - กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาฯ - 18 อัตรา (3 เดือน ม.ค. - มี.ค. 62) 510,300.00 510,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
วว378 N3104 อนุมัติการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีอินเทอร์เน็ตประเภทดาวเทียม 28,200.00 28,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว546 N3104 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 - 48 อัตรา - ตำแหน่ง 9,000 บาท - (เดือน ก.พ. - เม.ย.62) 1,296,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,296,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว790 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนบุคลากร ครั้งที่ 2 681,696.00 208,001.00
ดำเนินงาน ลงทุน
473,695.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1187 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 226,800.00 37,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
189,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1260 N3104 การประชุมผู้ร่วมงานชาวไทยกับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 131 6,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,600.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว1657 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 - 5 อัตรา 283,500.00 47,250.00
ดำเนินงาน ลงทุน
236,250.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1745 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 (กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาฯ) 400,000.00 400,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว1531 N3104 การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562 5,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,600.00 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ อื่น ๆ 
ว1824 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 919,250.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
919,250.00 จุรีพร อื่น ๆ 
ว1805 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2562) 3,431,000.00 1,019,428.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,411,572.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1806 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรงในส่วนที่ สพฐ.เจียดจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2 - 8 อัตรา (เมษายน-กันยายน 2562) 453,600.00 18,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
434,700.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1737 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม) ครั้งที่ 3 - 34 อัตรา (เม.ย. - มิ.ย 62) 963,900.00 642,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
321,300.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1867 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างอัตราจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 3 - 4 อัตรา 15,000 บาท (เดือนเม.ย - ก.ย. 62) 190,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
190,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว2069 N3104 ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 12,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,000.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว2507 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาฯ) 405,500.00 405,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว2492 N3104 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 สุณี อื่น ๆ 
ว2647 N3104 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,162,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,162,400.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว2614 N3104 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิตและสุขภาวะในโรงเรียน 3,100.00 3,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อารยา อื่น ๆ 
ว2819 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนท่ี่ 1 ปีการศึกษา 2562 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว0 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม) ครั้งที่ 4 (งบประมาณในปี พ.ศ.2562 + เจียดจ่ายงบประมาณของ สพฐ.) 321,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
321,300.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3244 N3104 ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายคืนผู้ประกอบการที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี (หจก.ปราณปรีชาก่อสร้าง) 1,573,615.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,573,615.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อื่น ๆ 
ว3164 N3104 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนฯ การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว3077 N3104 การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้ร่วมงานและอาสาสมัครอเมริกัน รุ่น 131 3,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,800.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว4039 N3104 จัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 1,204,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,204,200.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว0 N3104 จัดสรรงบประมาณการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 Cluster 4,920.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,920.00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว3180 N3104 แจ้งงบประมาณการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว0 N3104 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขสถานศึกษาในสังกัด 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว04307 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง (เพิ่มเติม) 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4384 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน(เดิม) ครั้งที่ 4 963,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
963,900.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4384 N3104 การจัดสรรงบประมารปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4 918,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
918,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5022 N3105 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ (ในกลุ่มโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ) 17,040.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
17,040.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว5383 N3105 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (เดือนต.ค. 61 - ก.พ. 62) 1,653,750.00 1,627,330.00
ดำเนินงาน ลงทุน
26,420.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5651 N3105 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจียดจ่ายงบประมาณ 510,300.00 510,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว5733 N3105 ขอเชิญประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) - (28 - 30 พ.ย. 61 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.) 1,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว5982 N3105 จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 9,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,600.00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว82 N3105 อบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว324 N3105 แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว701 N3105 การจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2562 ของลูกจ้างชั่วคราว -(จากกลุ่มงบ 2) 41,033.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
41,033.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1887 N3105 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 37,460.00 37,460.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว1745 N3105 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 (กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นฯ) 600,000.00 600,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว1409 N3105 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมีนาคม - กันยายน 62) 2,319,660.00 661,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,658,160.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว2235 N3105 การชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน 120,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
120,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว2391 N3105 การจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1,100.00 1,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 มานิตย์ อื่น ๆ 
ว5603 N3106 จัดสรรงบประมาณส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา2562 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 วราพร อื่น ๆ 
ว2242 N3106 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการเรียนรู้โมดูล 1 ของครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 1,140.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,140.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว2816 N3106 การจัดประชุมวิชาการผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4-7 ก.ค. 62 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถ.พระรามหก กทม. 2,240.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,240.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว5384 N3107 จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับครูผู้ช่วย ที่เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,400.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว3016 N3107 จัดสรรเงินงบประมาณ คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 1,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,800.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว5619
ว601
N3108 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ในโครงการพระราชดำริ) 12,788,900.00 2,385,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,403,900.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3017 N3108 จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 2,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000,000.00 ปภัสสร อื่น ๆ 
ว5019 N3109 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1- 34 อัตรา โครงการคืนครู (เดือนต.ค. 61 - มี.ค 62) 3,213,000.00 3,213,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว350 N3109 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม) ครั้งที่ 2 - กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน - 16 อัตรา (3 เดือน ม.ค. - มี.ค.62) 453,600.00 453,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว1844 N3109 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 - 34 อัตรา โครงการคืนครู (เดือนเม.ย. - ก.ย. 62) 3,213,000.00 1,071,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,142,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
    3.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 092211 3 39003 )
    3.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 091211 3 39004 )
ว4938 N3116 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 907,200.00 792,112.00
ดำเนินงาน ลงทุน
115,088.00 สุณี อื่น ๆ 
ว1631 N3116 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62) 907,200.00 302,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
604,800.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว2829 N3116 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 งบดำเนินงาน เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 3,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,700.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว515 N3117 โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 199,000.00 190,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
    3.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 091211 3 39006 )
    3.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 092211 3 39007 )
ว5948 N3121 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2560 (วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 3,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,600.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 0333
    4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 092211 5 33022 )
ว5126 N3087 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 18,269,150.00 18,269,150.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5415 N3087 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 108,000.00 108,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว626 N3087 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 6,768,975.00 6,768,975.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว773 N3087 การจัดสรรงบประมาณปี 2562 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 3,438,500.00 3,438,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว1080 N3087 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%) 29,977,324.00 29,977,324.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3152 N3087 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 (30%) 11,609,902.00 11,609,902.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3504 N3087 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 204,000.00 204,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว4242 N3087 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 3,232,000.00 3,232,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว4260 N3087 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน ภาค1/2561 668,797.00 668,797.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว4294 N3087 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบ 12,250.00 12,250.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
    4.2 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ( 092211 5 33045 )
ว2507 N3088 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กิจกรรม Boot Camp) 333,000.00 333,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
    4.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( 098011 5 33061 )
ว1879 N3089 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 - ตำแหน่ง 9,000 - 48 อัตรา (3 เดือน พ.ค.-ก.ค. 62) 1,296,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,296,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว648 N3091 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 60,000.00 60,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว1365 N3091 การจัดสรรงบประมาณปี 2562 สำหรับการแข่งขันกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2562 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 24,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,050.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว2507 N3091 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กิจกรรมสานพลังประชารัฐฯ+กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล) 261,500.00 261,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5756 N3092 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 382,000.00 382,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว1478 N3092 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติมรอบที่ 2) - ร.ร.อนุบาลกุยบุรี 100,000.00 100,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว2157 N3092 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 325,000.00 325,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว2838 N3092 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (เพิ่มเติม) 164,000.00 164,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว3213 N3092 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 39,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
39,000.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว3449 N3092 จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว5216 N3095 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 55,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
55,000.00 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อื่น ๆ 
ว482 N3095 อนุมัติงบประมาณจัดสรรครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 820,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
820,000.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว1432 N3095 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม รูปแบบ Digital Life Box สำหรับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ติดตั้งอุปกรณ์ 2,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,700.00 สมทรง อื่น ๆ 
ว2615 N3095 จัดสรรงบประมาณเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 5,100.00 5,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว379 N3096 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 214,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
214,400.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว1823 N3096 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 95,000.00 95,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว1845 N3096 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 (25-26 เม.ย. 62 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.) 1,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,300.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว3007 N3096 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 2,000.00 2,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา อื่น ๆ 
ว5095 N3097 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 1,870,000.00 1,870,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สมสวย อื่น ๆ 
ว1919 N3097 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (เดือนพ.ค. - ก.ย. 62) 1,870,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,870,000.00 สมสวย อื่น ๆ 
ว3093 N3097 การโอนงบประมาณคงเหลือจากการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลับคืนส่วนกลาง 91,581.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
91,581.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว131 N3098 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปประชุม เตรียมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ ในการประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ (13 - 15 ม.ค. 62 ณ โรงแรมฮิพ กทม.) 2,000.00 2,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศน.นิตยา อื่น ๆ 
    4.4 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรม และจริยธรรม ( 098011 5 33062 )
ว293 N3099 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2562 ระดับภูมิภาค 24,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,050.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว1879 N3099 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 ( 4 เดือน เม.ย - ก.ค. 62)- ตำแหน่งจาก 15,000 เป็น 9,000 108,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
108,000.00 ศศิธร อื่น ๆ 
ว2756 N3099 โครงการอบรมงานเทคนิคห้องสมุดและแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว5801 N3100 โอนเงินงบประมาณสำหรับดำเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
26,700.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว5547 N3100 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อารยา อื่น ๆ 
ว474 N3100 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว2295 N3100 การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและกิจกรรมทักษะอาชีพในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบระดับประเทศ) 17,000.00 17,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิตยา อื่น ๆ 
ว2427 N3100 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (23-25 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.) 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว2851 N3100 การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและกิจกรรมทักษะอาชีพ) 16,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,000.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
5. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104
    5.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 098011 5 04013 )
6. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106
    6.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 098011 5 06036 )
ว613 N3074 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว1389 N3074 การจัดสรรโอนงบประมาณการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. ครั้งที่ 2 289,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
289,000.00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว3812 N3074 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,300.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
7. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 0332
    7.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( 092211 5 32031 )
ว493 N3076 การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 29,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
29,000.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว1391 N3076 โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 85,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
85,050.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว2506 N3076 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าเดินทางมาอบรม (เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 9,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,200.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว2853 N3076 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 31,500.00 31,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว03332 N3076 การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนรุ่นที่ 2 ทีี่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว3778 N3077 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลฯ วันที่ 6-8 ก.ย.62 โรงแรมเอวาน่า กทม. 4,000.00 1,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,600.00 ศน.วาสนา/ศน.ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว416 N3078 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 238,554.00 201,414.58
ดำเนินงาน ลงทุน
37,139.42 วาสนา อื่น ๆ 
ว3333 N3078 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 2,440.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,440.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว5184 N3079 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4,480.00 2,370.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,110.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว3330 N3080 เชิญบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง ตามแนวทาง PISA 2021 1,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว5729 N3081 การจัดงาน การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 24,880.00 24,880.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว355 N3082 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 6,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,200.00 ธนพร อื่น ๆ 
ว816 N3082 แจ้งจัดสรรโอนเงินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 26,000.00 26,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว2807 N3082 แจ้งจัดสรรโอนเงินโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว607 N3084 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 387,600.00 359,060.00
ดำเนินงาน ลงทุน
28,540.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว3331 N3084 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,200.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
    7.2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ( 095011 5 32059 )
    7.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ( 098011 5 32060 )
8. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 0551
    8.1 โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( 098011 5 51041 )
ว3414 N3123 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว3262 N3123 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีะจำปี 2562 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว3415 N3123 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปี 2563 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
9. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0661
    9.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 092211 5 61037 )
ว1437 N3125 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 260,000.00 212,015.00
ดำเนินงาน ลงทุน
47,985.00 วิรุตติ์/ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว487 N3126 การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว1364 N3126 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 225,000.00 225,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว3135 N3126 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถาน(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค 10,400.00 10,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
10. งบประมาณเบิกแทนกัน
    10.1 งบประมาณเบิกแทนกัน
ว1994 N0000 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 1,005,700.00 1,005,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
11. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
    11.1 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ว5514 N0001 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร อื่น ๆ 
ว777 N0001 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 178,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
178,000.00 กลุ่มอำนวยการ อื่น ๆ 
12. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
    12.1 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี

กลับ