ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 290,000.00 46,387.00 สรัญญา/วาทินี
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 250,000.00 37,348.13 พรพิมล/ชนาพร
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 140,000.00 39,780.00 พรพิมล/ชนาพร
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 250,000.00 -36,907.50 พรพิมล/ชนาพร
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 240,000.00 44,652.00 พรพิมล/ชนาพร
6 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000.00 1,000.00 พรพิมล/ชนาพร
7 ค่าวัสดุพิธีการ 26,000.00 2,330.00 พรพิมล/ชนาพภ
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1,336,400.00 76,578.00 พรพิมล/ชนาพร
9 ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000.00 310,595.54 พรพิมล/ชนาพร
10 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในกรณี รายการที่ 1.1 - 1.9 ไม่เพียงพอ และใช้จ่ายในโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณจากรายการอื่น) 201,712.00 162,202.00 สรัญญา/วาทินี