ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 0338 5,341,855.00 2,007,124.00 3,334,731.00 37.57
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0112 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 0339 91,023,804.00 38,000,985.00 53,022,819.00 41.75
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 0333 82,517,279.00 77,911,498.00 4,605,781.00 94.42
5. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104 0.00 0.00 0.00 0.00
6. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106 294,800.00 0.00 294,800.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 0332 915,604.00 706,624.58 208,979.42 77.18
8. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 0551 82,500.00 30,000.00 52,500.00 36.36
9. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0661 505,400.00 447,415.00 57,985.00 88.53
10. งบประมาณเบิกแทนกัน 1,005,700.00 1,005,700.00 0.00 100.00
11. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 208,000.00 30,000.00 178,000.00 14.42
รวม 181,894,942.00 120,139,346.58 61,755,595.42 66.05
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00

กลับ