หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 0338
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 092212 3 38008 )
ว4827 N3101 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่1 587,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
587,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4748
ว4748
N3101 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 1 431,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
431,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว474
ว474
N3101 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 125,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
125,900.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว521 N3101 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 421,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
421,500.00 สรัญญา อื่น ๆ 
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0112
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 092211 5 12039 )
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 0339
    3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 091211 3 39001 )
ว5282 N3102 แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 17,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
17,000.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
    3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 091211 3 39002 )
ว4792 N3103 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) 13,105,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,105,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว0 N3103 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) 24,232,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,232,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5010 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 453,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
453,600.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4746 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 1 1,431,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,431,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4916 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 595,350.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
595,350.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4915 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของ สพฐ. 737,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
737,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4889 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 2,268,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,268,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5034 N3104 หารจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 790,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
790,000.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว4774
ว4774
N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 1,500,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500,000.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5169 N3104 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 สุกัญญา อื่น ๆ 
ว5190 N3104 การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 อารยา อื่น ๆ 
ว5453 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 151,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
151,200.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5561 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 16,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5470 N3104 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,800.00 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว5429 N3104 การสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 12,263.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,263.00 ศน อื่น ๆ 
ว185 N3104 การตัดโอนค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ EDU (Education Data Center) 1,320.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,320.00 สมทรง ภิรมย์รส อื่น ๆ 
ว279 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 595,350.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
595,350.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว278 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 652,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
652,050.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว305 N3104 การจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำ ปี พ.ศ. 2563 ของลูกจ้างชั่วคราว เฉพาะส่วนที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณค่าจ้าง 38,070.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
38,070.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว331 N3104 การตัดโอนค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครู และบุคลากร (P-School Checking Program) 1,090.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,090.00 สมทรง ภิรมย์รส อื่น ๆ 
ว397 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 2,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000,000.00 นิธิมา อื่น ๆ 
ว573 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 567,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
567,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว570 N3104 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 113,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
113,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว571 N3104 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 37,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
37,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว572 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 519,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
519,750.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว545 N3104 การจัดสรรเงินเพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 66,820.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
66,820.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว5180 N3105 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) ครั้งที่ 1 1,420,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,420,200.00 นายธนพล แซ่แต้ อื่น ๆ 
ว15 N3105 จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 14,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
14,700.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว85 N3105 การรับรางวัลการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562 24,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,000.00 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ อื่น ๆ 
ว446 N3105 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุรภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 ศน อื่น ๆ 
ว5389 N3106 การประชุมจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 4,340.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,340.00 กลุ่มพัฒนาฯ อื่น ๆ 
ว216 N3106 โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 ศน อื่น ๆ 
ว207 N3106 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว217 N3107 การจ้ดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 70,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
70,000.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว0 N3108 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,126,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,126,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4747 N3109 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 2,268,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,268,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว574 N3109 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 2 954,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
954,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    3.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 092211 3 39003 )
    3.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 091211 3 39004 )
ว4991 N3116 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงานรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 4 เดือน 676,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
676,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว645 N3116 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน จัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 1 เดือน และจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2563 171,306.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
171,306.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
    3.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 091211 3 39006 )
    3.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 092211 3 39007 )
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 0333
    4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 092211 5 33022 )
ว4848 N3087 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 (70%) 17,992,196.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
17,992,196.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5123 N3087 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2562 204,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
204,000.00 นิธิมา อื่น ๆ 
ว5550 N3087 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอนุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%) 7,425,920.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,425,920.00 นิธิมา อื่น ๆ 
ว308 N3087 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 3,395,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,395,000.00 นิธิมา อื่น ๆ 
    4.2 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ( 092211 5 33045 )
    4.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( 098011 5 33061 )
ว5013 N3092 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 589,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
589,000.00 นิธิมา อื่น ๆ 
ว60 N3097 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 765,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
765,000.00 สมสวย เจียรนัย อื่น ๆ 
ว656 N3097 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ.2563 117,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
117,800.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
    4.4 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรม และจริยธรรม ( 098011 5 33062 )
ว5390 N3100 การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการในการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นถุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2562 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มพัฒนาฯ อื่น ๆ 
ว709 N3100 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา 4,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 กลุ่มพัฒนาฯ อื่น ๆ 
5. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104
    5.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 098011 5 04013 )
6. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106
    6.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 098011 5 06036 )
ว380 N3074 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 150,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
150,000.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
7. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 0332
    7.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( 092211 5 32031 )
ว114 N3076 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าเดินทางไปอบรม 4,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,200.00 ศน อื่น ๆ 
ว530 N3077 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 125,370.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
125,370.00 ศน อื่น ๆ 
ว5011 N3078 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเมินคุณภาพผู้เรียน 4,480.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,480.00 วาสนาและปารณีย์ อื่น ๆ 
    7.2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ( 095011 5 32059 )
    7.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ( 098011 5 32060 )
8. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 0551
    8.1 โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( 098011 5 51041 )
9. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0661
    9.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 092211 5 61037 )
10. งบประมาณเบิกแทนกัน
    10.1 งบประมาณเบิกแทนกัน
11. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
    11.1 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
12. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
    12.1 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี

กลับ