ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา 368,000.00 74,120.00 ชนาพร
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 270,000.00 2,164.93 พรพิมล
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 30,000.00 5,101.14 พรพิมล
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 200,000.00 48,410.00 พรพิมล
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000.00 44,035.00 พรพิมล
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 5,000.00 0.00 พรพิมล
7 ค่าวัสดุพิธีการ 1,500.00 0.00 พรพิมล
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 1,180,865.00 0.00 พรพิมล
9 ค่าสาธารณูปโภค 800,000.00 74,226.56 ชนาพร
10 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 90,000.00 40,000.00 ศน.อารยา
11 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในรายการที่ 1.1-1.10 ที่ไม่เพียงพอและใช้จ่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณ จากรายการอื่น) 961,061.00 -32,223.00 กัลยรัสย์
12 โครงการตามแผนปฏิบัติการ 893,574.00 9,680.00 ปณิชา