ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา 300,000.00 26,006.00 ชนาพร
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 300,000.00 203,832.44 พรพิมล
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 100,000.00 76,601.14 พรพิมล
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 150,000.00 67,930.00 พรพิมล
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000.00 94,925.00 พรพิมล
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 20,000.00 15,000.00 พรพิมล
7 ค่าวัสดุพิธีการ 11,500.00 10,000.00 พรพิมล
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 1,020,200.00 381,200.00 พรพิมล
9 ค่าสาธารณูปโภค 800,000.00 344,627.66 ชนาพร
10 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 50,000.00 13,680.00 ศน.อารยา
11 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในรายการที่ 1.1-1.10 ที่ไม่เพียงพอและใช้จ่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณ จากรายการอื่น) 982,230.00 488,535.00 กัลยรัสย์