ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา 100,000.00 100,000.00 กัลยรัสย์
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 50,000.00 50,000.00 พรพิมล/ชนาพร
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 20,000.00 20,000.00 พรพิมล/ชนาพร
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 50,000.00 50,000.00 พรพิมล/ชนาพร
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000.00 50,000.00 พรพิมล/ชนาพร
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 10,000.00 10,000.00 พรพิมล/ชนาพร
7 ค่าวัสดุพิธีการ 10,000.00 10,000.00 พรพิมล/ชนาพร
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 330,300.00 330,300.00 พรพิมล/ชนาพร
9 ค่าสาธารณูปโภค 300,000.00 300,000.00 พรพิมล/ชนาพร
10 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 20,000.00 20,000.00 ศน.อารยา
11 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในรายการที่ 1.1-1.10 ที่ไม่เพียงพอและใช้จ่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณ จากรายการอื่น) 559,700.00 559,700.00 กัลยรัสย์