ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 0338 2,393,700.00 0.00 2,393,700.00 0.00
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0112 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 0339 31,322,709.00 0.00 31,322,709.00 0.00
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 0333 30,498,916.00 0.00 30,498,916.00 0.00
5. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104 0.00 0.00 0.00 0.00
6. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106 299,000.00 0.00 299,000.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 0332 134,050.00 132,870.00 1,180.00 99.12
8. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 0551 0.00 0.00 0.00 0.00
9. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0661 0.00 0.00 0.00 0.00
10. งบประมาณเบิกแทนกัน 0.00 0.00 0.00 0.00
11. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00
12. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0314 1,321,700.00 0.00 1,321,700.00 0.00
13. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0113 0.00 0.00 0.00 0.00
14. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0335 57,675,216.00 0.00 57,675,216.00 0.00
15. แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0334 6,464,330.00 148,497.00 6,315,833.00 2.30
16. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0442 37,561,932.00 0.00 37,561,932.00 0.00
17. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0103 0.00 0.00 0.00 0.00
18. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0105 0.00 0.00 0.00 0.00
19. แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 0225 0.00 0.00 0.00 0.00
20. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาพื้นที่ระดับภาค 0311 0.00 0.00 0.00 0.00
21. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0653 271,000.00 0.00 271,000.00 0.00
รวม 167,942,553.00 281,367.00 167,661,186.00 0.17
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00

กลับ