ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 0338 1,018,800.00 0.00 1,018,800.00 0.00
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0112 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 0339 25,276,790.00 0.00 25,276,790.00 0.00
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 0333 18,791,196.00 0.00 18,791,196.00 0.00
5. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104 0.00 0.00 0.00 0.00
6. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106 0.00 0.00 0.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 0332 4,480.00 0.00 4,480.00 0.00
8. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 0551 0.00 0.00 0.00 0.00
9. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0661 0.00 0.00 0.00 0.00
10. งบประมาณเบิกแทนกัน 0.00 0.00 0.00 0.00
11. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 45,091,266.00 0.00 45,091,266.00 0.00
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00

กลับ