รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0314
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 092212 3 14008 )
P2762 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 3,515,200.00 67,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,582,860.00 2,791,493.00 791,367.00
รวม 0.00 0.00 0.00 3,515,200.00 67,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,582,860.00 2,791,493.00 791,367.00
    
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0113
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 092211 5 13039 )
P2760 กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2761 กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0336
    3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 091211 3 36001 )
P2789 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 2,015,000.00 0.00 1,990,950.00 0.00 0.00 0.00 4,005,950.00 1,741,633.09 2,264,316.91
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 2,015,000.00 0.00 1,990,950.00 0.00 0.00 0.00 4,005,950.00 1,741,633.09 2,264,316.91
    
    3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 091211 3 36002 )
P2790 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,664,800.00 0.00 0.00 39,664,800.00 0.00 39,664,800.00
P2791 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 15,307,810.00 0.00 1,673,600.00 0.00 0.00 0.00 16,981,410.00 11,528,699.71 5,452,710.29
P2792 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,787,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,787,800.00 1,276,800.00 511,000.00
P2793 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท 0.00 0.00 0.00 0.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,100.00 0.00 21,100.00
P2794 กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2795 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
P2796 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง และถิ่นทุรกันดาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266,300.00 4,120,400.00 0.00 0.00 4,386,700.00 0.00 4,386,700.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 17,136,710.00 0.00 1,939,900.00 43,785,200.00 0.00 0.00 62,861,810.00 12,805,499.71 50,056,310.29
    
    3.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 092211 3 36003 )
P2797 กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
P2798 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
    
    3.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 091211 3 36004 )
P2799 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2800 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2801 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2802 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2803 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,492,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,492,500.00 1,138,504.00 353,996.00
P2804 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 1,492,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,492,500.00 1,138,504.00 353,996.00
    
    3.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 091211 3 36006 )
P2805 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2806 กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    3.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 092211 3 36007 )
P2807 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00
P2808 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2809 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2810 กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2811 กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00
    
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0335
    4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครู ( 092211 5 35045 )
P2772 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2773 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( 092211 5 35031 )
P2764 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2765 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2766 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2767 กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,625.00 114,625.00 28,979.00 85,646.00
P2768 กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2769 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,440.00 12,440.00 0.00 12,440.00
P2770 กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
P2771 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,065.00 131,065.00 32,979.00 98,086.00
    
    4.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( 098011 5 35061 )
P2774 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2775 กิจกรรมสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 29,000.00 0.00 29,000.00
P2776 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2777 กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2778 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2779 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2780 กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2781 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P2782 กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 136,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,000.00 612,000.00 319,029.95 292,970.05
P2783 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 4,731,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,731,932.00 3,736,324.00 995,608.00
P2784 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 4,876,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501,000.00 5,377,932.00 4,055,353.95 1,322,578.05
    
    4.4 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 098011 5 35062 )
P2785 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 5,700.00 0.00 5,700.00
P2786 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 32,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,700.00 37,700.00 0.00 37,700.00
    
    4.5 โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ( 048111 5 350A8 )
P2787 กิจกรรมพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 091211 5 350B6 )
P2788 กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 892,200.00 18,790,900.00 0.00 0.00 19,683,100.00 0.00 19,683,100.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 892,200.00 18,790,900.00 0.00 0.00 19,683,100.00 0.00 19,683,100.00
    
5. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0443
    5.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 092211 5 43022 )
P2812 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,854,668.00 0.00 82,854,668.00 28,050,404.00 54,804,264.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,854,668.00 0.00 82,854,668.00 28,050,404.00 54,804,264.00
    
    5.2 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 096011 5 43047 )
P2813 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 0.00 0.00 0.00 0.00 70,500.00 0.00 1,004,500.00 0.00 0.00 0.00 1,075,000.00 0.00 1,075,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 70,500.00 0.00 1,004,500.00 0.00 0.00 0.00 1,075,000.00 0.00 1,075,000.00
    
    5.3 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ( 098011 5 43067 )
P2814 กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
6. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104
    6.1 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 036011 5 040B1 )
P2758 กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
7. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106
    7.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 098011 5 06036 )
P2759 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,000.00 141,000.00 0.00 141,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,000.00 141,000.00 0.00 141,000.00
    
8. แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 0225
    8.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ( 095011 5 25068 )
P2763 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
9. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0657
    9.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 092211 5 57037 )
P2815 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
P2816 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
P2817 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 240,000.00
    
10. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
    10.1 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
P9108 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0.00 3,515,200.00 25,922,102.00 0.00 5,827,550.00 62,576,100.00 82,854,668.00 791,765.00 181,487,385.00 50,617,866.75 130,869,518.25
    
รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กลับ