รายละเอียดรายการจัดสรร

แผนงาน : แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106
ผลผลิต/โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 098011 5 06036 )
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมฯ
งบประมาณทั้งสิ้น : 141,000.00 บาท
ใช้จ่ายไป : 0.00 บาท
คงเหลือ : 141,000.00 บาท
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 1
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว1279
ลงวันที่ : 29/3/64
โอนครั้งที่ : 313
รหัสงปม. : 2000406036700001
รหัสแหล่งของเงิน : 6411500
ลักษณะงาน : 098011
ประเภท : 5
บัญชี : 06036
งบรายจ่าย : 900
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 2
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว1276
ลงวันที่ : 29/3/64
โอนครั้งที่ : 313
รหัสงปม. : 2000406036700003
รหัสแหล่งของเงิน : 6411500
ลักษณะงาน : 098011
ประเภท : 5
บัญชี : 06036
งบรายจ่าย : 900
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 3
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว1279
ลงวันที่ : 29/3/64
โอนครั้งที่ : 313
รหัสงปม. : 2000406036700004
รหัสแหล่งของเงิน : 6411500
ลักษณะงาน : 098011
ประเภท : 5
บัญชี : 06036
งบรายจ่าย : 900
หนังสือแจ้งการจัดสรร
หนังสือที่ : ศธ.04277
เลขที่ : ว226
ลงวันที่ : 11/03/2564
รายรับ
งบบุคลากร
เงินเดือน : 0.00 บาท
ค่าจ้างประจำ : 0.00 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว : 0.00 บาท
ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ : 0.00 บาท
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ : 0.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค : 0.00 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ : 0.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : 0.00 บาท
งบอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน : 0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 141,000.00 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น : 141,000.00 บาท

รายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน : 0.00 บาท
ค่าจ้างประจำ : 0.00 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว : 0.00 บาท
ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ : 0.00 บาท
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ : 0.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค : 0.00 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ : 0.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : 0.00 บาท
งบอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน : 0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 0.00 บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น : 0.00 บาท

ไฟล์จัดสรร

ไฟล์ที่ 1 1057566668.3447.pdf

ไฟล์โอน

ไฟล์ที่ 1 1066420477.9859.rar

ไฟล์ปฏิบัติ