หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0314
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 092212 3 14008 )
ว4596
ว4596
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 1) 606,600.00 601,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,800.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว5512
ว5512
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 2)) 418,800.00 403,950.00
ดำเนินงาน ลงทุน
14,850.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว5003 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 749,000.00 749,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว5772 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 226,000.00 226,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว5796 P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) 18,700.00 18,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว494 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 226,000.00 226,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว1130
ว1130
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3) 207,000.00 203,910.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,090.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว1444
ว1444
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ (ครั้งที่ 4) 620,800.00 617,245.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,555.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว1594 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 452,000.00 452,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว1754
ว1754
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 57,960.00 7,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,210.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว2677 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5 1,299,000.00 174,297.30
ดำเนินงาน ลงทุน
1,124,702.70 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว2814 P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 5 593,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
593,500.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0113
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 092211 5 13039 )
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0336
    3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 091211 3 36001 )
ว4632
ว4632
P2789 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2,000,000.00 1,951,346.00
ดำเนินงาน ลงทุน
48,654.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว498 P2789 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 15,000.00 15,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว2284
ว2284
P2789 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 1,990,950.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,990,950.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
    3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 091211 3 36002 )
ว4942 P2790 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน 3,529,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,529,400.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว4838
ว1746
ว2790
P2790 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) 16,058,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,058,000.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว4871 P2790 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) 13,629,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,629,800.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว1749 P2790 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนในสังกัด 4,960,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,960,400.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว2092 P2790 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,487,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,487,200.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว4752 P2791 การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 5,000.00 4,991.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9.00 สิริญา อื่น ๆ 
ว5518
ว5518
P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 2,052,000.00 2,052,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว5593 P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 5,770,800.00 5,770,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว5669 P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 8,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว5260 P2791 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 611,100.00 123,701.71
ดำเนินงาน ลงทุน
487,398.29 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว5779 P2791 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 611,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
611,100.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว5254 P2791 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อทำคู่มือการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 กลุ่มอำนวยการ อื่น ๆ 
ว4630
ว4703
P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 1,891,080.00 1,853,765.00
ดำเนินงาน ลงทุน
37,315.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว568 P2791 แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 36,460.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
36,460.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว716 P2791 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 5,000.00 3,272.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,728.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 
ว1293 P2791 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 1,000,000.00 646,203.40
ดำเนินงาน ลงทุน
353,796.60 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว1713 P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 16,000.00 16,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว1928 P2791 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 611,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
611,100.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว1491 P2791 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว1771 P2791 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 2,654,170.00 2,604,535.00
ดำเนินงาน ลงทุน
49,635.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว1889 P2791 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,673,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,673,600.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว1947 P2791 การจัดสรรงบประาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 27,000.00 27,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
ว2514 P2791 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว2661 P2791 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว4927 P2792 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2564 ครังที่ 1 946,800.00 928,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว4990 P2792 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 อารยา อื่น ๆ 
ว300 P2792 การจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2564 33,000.00 33,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว1088 P2792 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2564 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว1590 P2792 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 789,000.00 468,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
320,250.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว2090 P2792 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Actiive Learniing ร่วมกับภาคีเครือข่าย 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 อารยา อื่น ๆ 
ว2675 P2792 การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มนิเทศ อื่น ๆ 
ว0 P2793 จัดสรรงบประมาณจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ 6,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,500.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 
ว36 P2793 จัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว1920 P2793 จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2 3,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,600.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว391 P2795 โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว742
ว2626
P2795 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว2309 P2795 จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนคุ้มครองเด็กประจำปี 2564 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว2626 P2795 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งวดที่ 2 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว4930 P2796 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 4,120,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,120,400.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว2350 P2796 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 266,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
266,300.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
    3.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 092211 3 36003 )
ว995 P2797 แจ้งยอดเงินจัดสรรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรอบ 6 ภาคเรียน ผ่านระบบ GPAX OBEC 2,000.00 2,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 
    3.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 091211 3 36004 )
ว4782 P2803 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ครั้งที่ 1 894,000.00 846,227.00
ดำเนินงาน ลงทุน
47,773.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว5515 P2803 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 72,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
72,000.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว1825 P2803 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ในระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564) 526,500.00 378,377.00
ดำเนินงาน ลงทุน
148,123.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
    3.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 091211 3 36006 )
    3.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 092211 3 36007 )
ว1186 P2807 กระประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 1,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,800.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0335
    4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครู ( 092211 5 35045 )
    4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( 092211 5 35031 )
ว258 P2767 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 ศิรินุช อื่น ๆ 
ว700 P2767 การจัดสรรเงินเพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 99,625.00 73,634.00
ดำเนินงาน ลงทุน
25,991.00 วาสนาและศิรินุช อื่น ๆ 
ว4906 P2769 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2,440.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,440.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว1946 P2769 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว830 P2770 แจ้งการจัดสรรโอนเงินการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสุตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 4,000.00 4,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
    4.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( 098011 5 35061 )
ว998 P2775 การจัดสรรงบประมาณในการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ 2564 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว1852 P2775 ผลการพิจารณาการขอรับงบประมาณ(งบแลกเป้า)ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโครงการคอนเน็กซ์อีดี 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว5029 P2782 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 340,000.00 319,029.95
ดำเนินงาน ลงทุน
20,970.05 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว1766 P2782 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 136,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
136,000.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว4630 P2783 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 1,992,600.00 1,959,692.00
ดำเนินงาน ลงทุน
32,908.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 
ว1771 P2783 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 2,739,332.00 2,705,882.00
ดำเนินงาน ลงทุน
33,450.00 ปัญจพล อื่น ๆ 
ว2020 P2784 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 ศิรินุช อื่น ๆ 
    4.4 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 098011 5 35062 )
ว2064 P2785 การดำเนินงานโครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย Covid - 19 5,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,700.00 กลุ่มนิเทศ อื่น ๆ 
ว2339 P2785 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชน ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2564 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว2647 P2785 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ 19,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
19,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว1425 P2786 การประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" 12,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว2016 P2786 โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติ 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 ธัญลักษณ์ อื่น ๆ 
ว2632 P2786 การโอนจัดสรรงบปรมาณโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 48,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
48,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
    4.5 โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ( 048111 5 350A8 )
    4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 091211 5 350B6 )
ว111 P2788 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์ 15,124,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,124,200.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว1903 P2788 การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 892,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
892,200.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว2193 P2788 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3,666,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,666,700.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
5. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0443
    5.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 092211 5 43022 )
ว4886 P2812 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%) 19,290,084.00 19,290,084.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว112 P2812 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2563 180,000.00 180,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว255 P2812 การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%) 6,145,820.00 6,145,820.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว860 P2812 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2,434,500.00 2,434,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว0 P2812 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) (ปรับยอดจัดสรรใหม่ ว1180 ลว 7 เม.ย. 2564) 30,727,732.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,727,732.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว1593 P2812 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) 24,076,532.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,076,532.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว2726 P2812 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ครั้งที่ 2 6,651,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,651,200.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
    5.2 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 096011 5 43047 )
ว5237 P2813 ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 7,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,500.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 
ว187 P2813 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 63,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
63,000.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 
ว2549 P2813 การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,004,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,004,500.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว2725 P2813 การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำใบงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 22,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
22,050.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 
    5.3 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ( 098011 5 43067 )
6. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104
    6.1 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 036011 5 040B1 )
7. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106
    7.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 098011 5 06036 )
ว1279
ว1276
ว1279
P2759 การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 141,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
141,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว2415 P2759 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 46,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
46,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
8. แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 0225
    8.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ( 095011 5 25068 )
9. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0657
    9.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 092211 5 57037 )
ว2209 P2815 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 40,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
40,000.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 
ว6 P2816 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 
ว1949 P2816 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 150,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
150,000.00 วิรุตติ์ อื่น ๆ 
10. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
    10.1 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

กลับ