หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
ว3774 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 6 499,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
499,000.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-09-27 10:58:37
ว4012 P2791 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 500,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
500,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-09-22 10:21:15
ว3885 P2792 จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนับสนุนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1,600,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,600,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2021-09-18 11:55:36
ว3839 P2790 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบลงทุนปีเดียวทุกรายการ ที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและการคืนเงินค่าเสาเข็ม 7,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,900.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-09-18 11:44:43
ว3619 P2815 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (บริษัทสร้างการดี) 20,000.00 20,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-09-09 15:14:00
ว3614 P2792 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-09-09 15:10:44
ว3605 P2791 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 407,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
407,400.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-09-09 15:07:50
ว3539 P2812 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 5 817,650.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
817,650.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-09-09 15:04:58
ว3539 P2798 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 5 151,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
151,200.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-09-09 15:02:02
ว3539 P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 5 897,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
897,750.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-09-09 14:59:28
ว3494 P2793 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2021-09-09 14:54:46
ว3490 P2791 โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ในการจัดทำผลงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโราน่า 2019 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-09-09 14:45:34
ว3446 P2804 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2021-09-09 14:25:49
ว3444 P2812 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 1/2564 180,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
180,000.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-09-09 14:22:08
ว3427 P2812 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 2,337,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,337,500.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-09-09 14:16:10
ว3809 P2815 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 65,000.00 65,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-09-09 13:27:11
ว3499 P2812 จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 32,940,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
32,940,000.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-09-03 11:34:20
ว3433 P2788 โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นางสาวรัตนา เกียรติเกษม อื่น ๆ 2021-09-03 11:19:29
ว3343 P2759 การจัดสรรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 23,000.00 23,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-09-03 11:02:05
ว3218 P2792 ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 18,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,400.00 นางศิรินุช ชูกุศล อื่น ๆ 2021-08-24 09:52:25
ว3229 P2791 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ครั้งที่ 3 16,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,000.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-08-24 09:48:07
ว3214 P2792 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 157,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
157,800.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-08-24 09:43:18
ว3221 P2797 การจัดสรรโอนเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 6,700.00 6,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นางอารยา ช่ออังชัญ อื่น ๆ 2021-08-24 09:33:37
ว3211 P2782 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 4 136,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
136,000.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-08-19 09:35:56
ว3210 P2791 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 1,000,000.00 559,390.11
ดำเนินงาน ลงทุน
440,609.89 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-08-18 09:45:53
ว3148 P2812 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%) 11,397,393.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,397,393.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-08-16 15:41:09
ว3021 P2767 โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 71,240.00 71,240.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 2021-08-16 15:35:10
ว3008 P2791 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 203,700.00 113,405.18
ดำเนินงาน ลงทุน
90,294.82 วิภาวรรณ/ปัญจพล อื่น ๆ 2021-08-16 15:25:31
ว2846 P2781 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัด 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-08-09 13:01:03
ว2904 P2795 เพื่อเป็นรางวัลโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" 20,000.00 20,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-08-09 12:52:14
ว2958 P2767 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 10,800.00 10,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 2021-08-09 12:26:37
ว2958 P2791 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ 6,000.00 6,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สมทรง อื่น ๆ 2021-08-09 11:45:19
ว3089 P2803 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ครั้งที่ 3 ในระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) 526,500.00 156,754.00
ดำเนินงาน ลงทุน
369,746.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-08-09 11:17:03
ว3052 P2783 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 4 1,770,000.00 1,727,175.00
ดำเนินงาน ลงทุน
42,825.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-08-09 10:53:03
ว3052 P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 4 1,880,200.00 1,339,563.00
ดำเนินงาน ลงทุน
540,637.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-08-09 10:38:09
ว2814 P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 5 593,500.00 386,490.00
ดำเนินงาน ลงทุน
207,010.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-07-21 10:02:13
ว2725 P2813 การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำใบงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 22,050.00 22,050.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-07-13 13:14:51
ว2661 P2791 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-07-07 14:56:23
ว2675 P2792 การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 6,000.00 6,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นางศิรินุช ชูกุศล อื่น ๆ 2021-07-07 14:49:07
ว2677 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5 1,299,000.00 1,174,704.30
ดำเนินงาน ลงทุน
124,295.70 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-07-07 14:29:37
ว2726 P2812 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ครั้งที่ 2 6,651,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,651,200.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-07-07 11:58:47
ว2626 P2795 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งวดที่ 2 15,000.00 15,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-07-06 12:42:30
ว2632 P2786 การโอนจัดสรรงบปรมาณโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 48,000.00 48,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2021-07-06 12:39:23
ว2647 P2785 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ 19,000.00 19,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2021-07-05 16:30:52
ว2514 P2791 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 2021-06-30 16:19:56
ว2415 P2759 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 46,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
46,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-06-21 14:39:08
ว2339 P2785 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชน ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2564 15,000.00 15,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2021-06-15 16:20:18
ว2309 P2795 จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนคุ้มครองเด็กประจำปี 2564 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-06-15 16:09:27
ว2209 P2815 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 40,000.00 40,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-06-15 16:02:40
ว2350 P2796 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 266,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
266,300.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-06-04 15:56:51
ว2549 P2813 การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,004,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,004,500.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-06-02 13:47:32
ว2284
ว2284
P2789 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 1,990,950.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,990,950.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-05-31 14:20:19
ว2193 P2788 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3,666,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,666,700.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-05-31 10:40:38
ว2092 P2790 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,487,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,487,200.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-05-30 11:28:32
ว2064 P2785 การดำเนินงานโครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย Covid - 19 5,700.00 5,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 2021-05-28 15:20:57
ว2090 P2792 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Actiive Learniing ร่วมกับภาคีเครือข่าย 8,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2021-05-28 15:17:03
ว2020 P2784 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 ศิรินุช อื่น ๆ 2021-05-25 10:59:45
ว1949 P2816 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 150,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
150,000.00 วิรุตติ์ อื่น ๆ 2021-05-25 10:53:20
ว1947 P2791 การจัดสรรงบประาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 27,000.00 27,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 2021-05-25 10:46:55
ว1946 P2769 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 2021-05-25 10:41:45
ว2016 P2786 โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติ 20,000.00 20,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ธัญลักษณ์ อื่น ๆ 2021-05-25 10:30:10
ว1903 P2788 การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 892,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
892,200.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-05-21 13:38:50
ว1920 P2793 จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2 3,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,600.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-05-20 09:32:55
ว1889 P2791 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,673,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,673,600.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-05-13 13:57:43
ว1852 P2775 ผลการพิจารณาการขอรับงบประมาณ(งบแลกเป้า)ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโครงการคอนเน็กซ์อีดี 20,000.00 20,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 2021-05-13 13:53:02
ว1771 P2783 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 2,739,332.00 2,739,332.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-05-13 13:45:47
ว1771 P2791 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 2,654,170.00 2,654,170.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-05-13 13:40:37
ว1491 P2791 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-05-03 11:00:52
ว1749 P2790 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนในสังกัด 4,960,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,960,400.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-05-03 10:40:35
ว1590 P2792 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 789,000.00 776,250.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,750.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-05-03 09:23:55
ว1766 P2782 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 136,000.00 81,029.95
ดำเนินงาน ลงทุน
54,970.05 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-04-27 16:42:59
ว1754
ว1754
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 57,960.00 21,550.00
ดำเนินงาน ลงทุน
36,410.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-04-27 14:33:45
ว1928 P2791 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 611,100.00 480,924.22
ดำเนินงาน ลงทุน
130,175.78 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-04-26 11:02:50
ว1825 P2803 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ในระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564) 526,500.00 526,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-04-26 10:54:59
ว1713 P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 16,000.00 16,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-04-20 09:34:15
ว1594 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 452,000.00 452,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-04-20 09:31:32
ว1425 P2786 การประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" 12,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-04-09 12:14:08
ว1593 P2812 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) 24,076,532.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,076,532.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-04-09 12:01:25
ว1293 P2791 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 1,000,000.00 953,353.14
ดำเนินงาน ลงทุน
46,646.86 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-04-07 15:46:42
ว1444
ว1444
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ (ครั้งที่ 4) 620,800.00 617,245.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,555.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-04-05 16:01:43
ว1186 P2807 กระประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 1,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,800.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 2021-03-31 08:32:29
ว1088 P2792 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2564 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-03-29 09:28:36
ว1130
ว1130
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3) 207,000.00 203,910.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,090.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-03-19 10:31:11
ว995 P2797 แจ้งยอดเงินจัดสรรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรอบ 6 ภาคเรียน ผ่านระบบ GPAX OBEC 2,000.00 2,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 2021-03-15 09:46:14
ว1279
ว1276
ว1279
P2759 การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 141,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
141,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-03-12 11:25:19
ว0 P2812 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) (ปรับยอดจัดสรรใหม่ ว1180 ลว 7 เม.ย. 2564) 30,727,732.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,727,732.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-03-09 10:15:12
ว998 P2775 การจัดสรรงบประมาณในการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ 2564 9,000.00 8,760.00
ดำเนินงาน ลงทุน
240.00 วาสนา อื่น ๆ 2021-03-08 15:06:15
ว830 P2770 แจ้งการจัดสรรโอนเงินการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสุตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 4,000.00 4,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 2021-03-05 10:41:08
ว860 P2812 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2,434,500.00 2,434,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-03-02 13:35:25
ว716 P2791 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 5,000.00 3,272.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,728.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 2021-02-25 11:42:37
ว568 P2791 แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 36,460.00 36,460.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 2021-02-16 10:55:51
ว498 P2789 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 15,000.00 15,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 2021-02-16 10:51:18
ว742
ว2626
P2795 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,000.00 15,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-02-16 10:45:42
ว700 P2767 การจัดสรรเงินเพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 99,625.00 73,634.00
ดำเนินงาน ลงทุน
25,991.00 วาสนาและศิรินุช อื่น ๆ 2021-02-16 10:40:40
ว391 P2795 โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-02-05 09:58:57
ว494 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 226,000.00 226,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-02-04 11:19:39
ว300 P2792 การจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2564 33,000.00 33,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-02-03 14:08:55
ว4630
ว4703
P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 1,891,080.00 1,853,765.00
ดำเนินงาน ลงทุน
37,315.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-02-03 11:18:10
ว255 P2812 การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%) 6,145,820.00 6,145,820.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-25 09:38:59
ว258 P2767 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 ศิรินุช อื่น ๆ 2021-01-18 10:39:52
ว111 P2788 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์ 15,124,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,124,200.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-15 09:11:00
ว112 P2812 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2563 180,000.00 180,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 16:19:22
ว5254 P2791 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อทำคู่มือการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 กลุ่มอำนวยการ อื่น ๆ 2021-01-11 16:13:36
ว6 P2816 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 50,000.00 44,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,500.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-01-11 16:04:49
ว36 P2793 จัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-01-11 15:59:33
ว5779 P2791 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 611,100.00 469,878.31
ดำเนินงาน ลงทุน
141,221.69 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-01-11 15:54:44
ว5260 P2791 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 611,100.00 558,298.12
ดำเนินงาน ลงทุน
52,801.88 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-01-11 15:51:42
ว5669 P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 8,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 15:32:14
ว5593 P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 5,770,800.00 5,770,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 15:20:21
ว5518
ว5518
P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 2,052,000.00 2,052,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 15:14:43
ว5515 P2803 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 72,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
72,000.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-01-11 15:01:28
ว4990 P2792 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 อารยา อื่น ๆ 2021-01-11 14:54:50
ว187 P2813 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 63,000.00 63,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-01-11 14:42:51
ว5237 P2813 ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 7,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,500.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-01-11 14:38:20
ว4752 P2791 การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 5,000.00 4,991.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9.00 สิริญา อื่น ๆ 2021-01-11 14:31:48
ว4906 P2769 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2,440.00 2,440.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 2021-01-11 14:26:30
ว4927 P2792 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2564 ครังที่ 1 946,800.00 928,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 14:18:05
ว4930 P2796 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 4,120,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,120,400.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 14:04:10
ว0 P2793 จัดสรรงบประมาณจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ 6,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,500.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 2021-01-11 13:48:23
ว4886 P2812 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%) 19,290,084.00 19,290,084.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 13:29:43
ว5029 P2782 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 340,000.00 340,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2021-01-11 13:08:19
ว4871 P2790 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) 13,629,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,629,800.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 12:57:07
ว4838
ว1746
ว2790
P2790 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) 16,058,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,058,000.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 12:49:37
ว4942 P2790 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน 3,529,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,529,400.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 11:54:23
ว4782 P2803 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ครั้งที่ 1 894,000.00 894,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 11:43:00
ว4630 P2783 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 1,992,600.00 1,959,692.00
ดำเนินงาน ลงทุน
32,908.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 11:03:19
ว4632
ว4632
P2789 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2,000,000.00 1,980,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 10:51:03
ว5796 P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) 18,700.00 18,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 10:39:57
ว5772 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 226,000.00 226,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 10:28:26
ว5003 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 749,000.00 749,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 10:22:23
ว5512
ว5512
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 2)) 418,800.00 411,292.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,508.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 10:08:35
ว4596
ว4596
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 1) 606,600.00 601,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,800.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 09:50:12

กลับ