หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
ว1491 P2791 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-05-03 11:00:52
ว1749 P2790 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 4,960,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,960,400.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-05-03 10:40:35
ว1593 P2812 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) 24,076,532.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,076,532.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-05-03 09:40:49
ว1590 P2792 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 789,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
789,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-05-03 09:23:55
ว0 P2782 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุถณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 136,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
136,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-04-27 16:42:59
ว0 P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 57,960.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
57,960.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-04-27 14:33:45
ว0 P2791 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 611,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
611,100.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-04-26 11:02:50
ว0 P2803 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ในระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564) 526,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
526,500.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-04-26 10:54:59
ว0 P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 16,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-04-20 09:34:15
ว0 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 452,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
452,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-04-20 09:31:32
ว1425 P2786 การประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" 12,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-04-09 12:14:08
ว0 P2812 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) 24,076,532.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,076,532.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-04-09 12:01:25
ว1293 P2791 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 1,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,000,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-04-07 15:46:42
ว1444
ว1444
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ (ครั้งที่ 4) 620,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
620,800.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-04-05 16:01:43
ว1186 P2807 กระประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 1,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,800.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 2021-03-31 08:32:29
ว1088 P2792 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2564 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-03-29 09:28:36
ว1130
ว1130
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3) 207,000.00 203,910.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,090.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-03-19 10:31:11
ว995 P2797 แจ้งยอดเงินจัดสรรสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรอบ 6 ภาคเรียน ผ่านระบบ GPAX OBEC 2,000.00 2,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 2021-03-15 09:46:14
ว1279
ว1276
ว1279
P2759 การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 141,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
141,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-03-12 11:25:19
ว0 P2812 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) 30,727,732.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,727,732.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-03-09 10:15:12
ว998 P2775 การจัดสรรงบประมาณในการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ 2564 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 วาสนา อื่น ๆ 2021-03-08 15:06:15
ว830 P2770 แจ้งการจัดสรรโอนเงินการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสุตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 4,000.00 4,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 2021-03-05 10:41:08
ว860 P2812 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2,434,500.00 2,434,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-03-02 13:35:25
ว716 P2791 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 5,000.00 3,272.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,728.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 2021-02-25 11:42:37
ว568 P2791 แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 36,460.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
36,460.00 วาสนา อื่น ๆ 2021-02-16 10:55:51
ว498 P2789 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 2021-02-16 10:51:18
ว742 P2795 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-02-16 10:45:42
ว700 P2767 การจัดสรรเงินเพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 99,625.00 28,979.00
ดำเนินงาน ลงทุน
70,646.00 วาสนาและศิรินุช อื่น ๆ 2021-02-16 10:40:40
ว391 P2795 โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-02-05 09:58:57
ว494 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 226,000.00 174,313.00
ดำเนินงาน ลงทุน
51,687.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-02-04 11:19:39
ว300 P2792 การจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2564 33,000.00 33,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-02-03 14:08:55
ว4630
ว4703
P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 1,891,080.00 1,853,765.00
ดำเนินงาน ลงทุน
37,315.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-02-03 11:18:10
ว255 P2812 การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%) 6,145,820.00 6,145,820.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-25 09:38:59
ว258 P2767 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 ศิรินุช อื่น ๆ 2021-01-18 10:39:52
ว111 P2788 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์ 15,124,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,124,200.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-15 09:11:00
ว112 P2812 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2563 180,000.00 180,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 16:19:22
ว5254 P2791 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อทำคู่มือการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 กลุ่มอำนวยการ อื่น ๆ 2021-01-11 16:13:36
ว6 P2816 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-01-11 16:04:49
ว36 P2793 จัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2021-01-11 15:59:33
ว5779 P2791 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 611,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
611,100.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 15:54:44
ว5260 P2791 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 611,100.00 123,701.71
ดำเนินงาน ลงทุน
487,398.29 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 15:51:42
ว5669 P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 8,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 15:32:14
ว5593 P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 5,770,800.00 5,524,830.00
ดำเนินงาน ลงทุน
245,970.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 15:20:21
ว5518
ว5518
P2791 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 2,052,000.00 2,009,322.00
ดำเนินงาน ลงทุน
42,678.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 15:14:43
ว5515 P2803 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 72,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
72,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 15:01:28
ว4990 P2792 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 อารยา อื่น ๆ 2021-01-11 14:54:50
ว187 P2813 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 63,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
63,000.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-01-11 14:42:51
ว5237 P2813 ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 7,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,500.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2021-01-11 14:38:20
ว4752 P2791 การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 5,000.00 4,991.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9.00 สิริญา อื่น ๆ 2021-01-11 14:31:48
ว4906 P2769 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2,440.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,440.00 วาสนา อื่น ๆ 2021-01-11 14:26:30
ว4927 P2792 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2564 ครังที่ 1 946,800.00 928,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 14:18:05
ว4930 P2796 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 4,120,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,120,400.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 14:04:10
ว0 P2793 จัดสรรงบประมาณจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ 6,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,500.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 2021-01-11 13:48:23
ว4886 P2812 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%) 19,290,084.00 19,290,084.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 13:29:43
ว5029 P2782 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 340,000.00 268,029.95
ดำเนินงาน ลงทุน
71,970.05 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 13:08:19
ว4871 P2790 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) 13,629,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,629,800.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 12:57:07
ว4838
ว1746
P2790 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) 16,058,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,058,000.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 12:49:37
ว4942 P2790 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน 3,529,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,529,400.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 11:54:23
ว4782 P2803 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ครั้งที่ 1 894,000.00 846,227.00
ดำเนินงาน ลงทุน
47,773.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 11:43:00
ว4630 P2783 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 1,992,600.00 1,959,692.00
ดำเนินงาน ลงทุน
32,908.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 11:03:19
ว4632
ว4632
P2789 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2,000,000.00 1,741,633.09
ดำเนินงาน ลงทุน
258,366.91 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 10:51:03
ว5796 P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) 18,700.00 18,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 10:39:57
ว5772 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 226,000.00 226,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 10:28:26
ว5003 P2762 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 749,000.00 749,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 10:22:23
ว5512
ว5512
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 2)) 418,800.00 385,650.00
ดำเนินงาน ลงทุน
33,150.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 10:08:35
ว4596
ว4596
P2762 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 1) 606,600.00 601,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,800.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2021-01-11 09:50:12

กลับ