ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา 100,000.00 79,436.00 20,564.00 ชนาพร
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 90,000.00 77,027.84 12,972.16 พรพิมล
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 120,000.00 78,290.00 41,710.00 พรพิมล
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 60,000.00 30,430.00 29,570.00 พรพิมล
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000.00 89,680.00 -29,680.00 พรพิมล
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 10,000.00 5,200.00 4,800.00 พรพิมล
7 ค่าวัสดุพิธีการ 10,000.00 4,000.00 6,000.00 พรพิมล
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 515,400.00 601,300.00 -85,900.00 พรพิมล
9 ค่าสาธารณูปโภค 350,000.00 295,146.57 54,853.43 วิภาวรรณ
10 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 48,000.00 48,000.00 0.00 ธัญลักษณ์
11 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในรายการที่ 1-12 ที่ไม่เพียงพอ และใช้จ่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณ จากรายการอื่น) 636,600.00 575,864.00 60,736.00 กัลยรัสย์