ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0314 3,582,860.00 2,791,493.00 791,367.00 77.91
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0113 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0336 68,369,060.00 15,687,636.80 52,681,423.20 22.95
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0335 25,244,797.00 4,088,332.95 21,156,464.05 16.19
5. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0443 83,929,668.00 28,050,404.00 55,879,264.00 33.42
6. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104 0.00 0.00 0.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106 141,000.00 0.00 141,000.00 0.00
8. แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 0225 0.00 0.00 0.00 0.00
9. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0657 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00
10. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 181,507,385.00 50,617,866.75 130,889,518.25 27.89
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00

กลับ