ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0314 3,582,860.00 2,359,373.00 1,223,487.00 65.85
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0113 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0336 60,253,240.00 13,082,541.80 47,170,698.20 21.71
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0335 17,734,865.00 2,260,700.95 15,474,164.05 12.75
5. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0443 107,001,700.00 28,050,404.00 78,951,296.00 26.21
6. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104 0.00 0.00 0.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106 141,000.00 0.00 141,000.00 0.00
8. แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 0225 0.00 0.00 0.00 0.00
9. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0657 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
10. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 188,763,665.00 45,753,019.75 143,010,645.25 24.24
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00

กลับ