ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนตค.63 184,110.00 181,410.00 2,700.00 0.00 0.00 184,110.00
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนพย.63 202,410.00 199,410.00 3,000.00 0.00 0.00 202,410.00
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนธค.63 206,910.00 199,410.00 7,500.00 0.00 0.00 206,910.00
4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนมค.64 8,370.00 3,870.00 4,500.00 0.00 0.00 8,370.00
รวม 601,800.00 584,100.00 17,700.00 0.00 0.00 601,800.00