ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้างโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนนาการศึกษาที่ยั่งยืน ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือน พย.63 และ ธค. 63 42,496.62 0.00 42,496.62 0.00 0.00 42,496.62
2 ค่าจ้างโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนนาการศึกษาที่ยั่งยืน ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือน มค. 64 89,533.33 0.00 89,533.33 0.00 0.00 89,533.33
3 ค่าจ้างโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนนาการศึกษาที่ยั่งยืน ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือน กพ. 64 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 68,000.00
4 ค่าจ้างโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนนาการศึกษาที่ยั่งยืน ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือน มีค. 64 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 68,000.00
รวม 268,029.95 0.00 268,029.95 0.00 0.00 268,029.95