ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%) 19,290,084.00 0.00 19,290,084.00 0.00 0.00 19,290,084.00
รวม 19,290,084.00 0.00 19,290,084.00 0.00 0.00 19,290,084.00