ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ + ประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เดือน ตค.63 153,000.00 0.00 153,000.00 0.00 0.00 153,000.00
2 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ + ประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เดือน พย.63 153,000.00 0.00 153,000.00 0.00 0.00 153,000.00
3 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ + ประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เดือน ธค.63 157,500.00 0.00 157,500.00 0.00 0.00 157,500.00
4 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ + ประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เดือน มค. 64 154,500.00 0.00 154,500.00 0.00 0.00 154,500.00
5 ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน มค 64 - ธค. 64 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00
6 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ + ประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เดือน กพ. 64 154,500.00 0.00 154,500.00 0.00 0.00 154,500.00
7 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ + ประกันสังคม + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เดือน มีค. 64 154,500.00 0.00 154,500.00 0.00 0.00 154,500.00
รวม 928,800.00 0.00 928,800.00 0.00 0.00 928,800.00