ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 0.00 0.00 2,591.00 0.00 0.00 2,591.00
2 วัสดุ 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00
รวม 0.00 0.00 2,591.00 2,400.00 0.00 4,991.00