ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนมค.64 181,740.00 176,840.00 4,900.00 0.00 0.00 181,740.00
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนกพ.64 203,910.00 203,910.00 0.00 0.00 0.00 203,910.00
รวม 385,650.00 380,750.00 4,900.00 0.00 0.00 385,650.00