ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน เดือน ธค.63 504,000.00 0.00 504,000.00 0.00 0.00 504,000.00
2 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน เดือน มค.64 513,000.00 0.00 513,000.00 0.00 0.00 513,000.00
3 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน เดือน กพ.64 497,322.00 0.00 497,322.00 0.00 0.00 497,322.00
4 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน เดือนเมย.64 495,000.00 0.00 495,000.00 0.00 0.00 495,000.00
รวม 2,009,322.00 0.00 2,009,322.00 0.00 0.00 2,009,322.00