ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เดือนธค.63 472,500.00 0.00 472,500.00 0.00 0.00 472,500.00
2 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งครู เดือนธค.63 490,250.00 0.00 490,250.00 0.00 0.00 490,250.00
3 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เดือน ธค.63 88,200.00 0.00 88,200.00 0.00 0.00 88,200.00
4 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่ง นักการภารโรง เดือน ธค. 63 368,550.00 0.00 368,550.00 0.00 0.00 368,550.00
5 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เดือนมค.64 463,500.00 0.00 463,500.00 0.00 0.00 463,500.00
6 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งครู เดือนมค.64 463,500.00 0.00 463,500.00 0.00 0.00 463,500.00
7 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เดือน มค.64 86,520.00 0.00 86,520.00 0.00 0.00 86,520.00
8 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่ง นักการภารโรง เดือน มค. 64 353,761.00 0.00 353,761.00 0.00 0.00 353,761.00
9 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เดือน กพ.64 86,520.00 0.00 86,520.00 0.00 0.00 86,520.00
10 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งครู เดือนกพ.64 455,775.00 0.00 455,775.00 0.00 0.00 455,775.00
11 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เดือนกพ.64 463,500.00 0.00 463,500.00 0.00 0.00 463,500.00
12 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่ง นักการภารโรง เดือน กพ. 64 352,260.00 0.00 352,260.00 0.00 0.00 352,260.00
13 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เดือน มึค.64 86,520.00 0.00 86,520.00 0.00 0.00 86,520.00
14 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งครู เดือนมีค.64 481,204.00 0.00 481,204.00 0.00 0.00 481,204.00
15 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เดือนมีค.64 460,010.00 0.00 460,010.00 0.00 0.00 460,010.00
16 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่ง นักการภารโรง เดือน มีค. 64 352,260.00 0.00 352,260.00 0.00 0.00 352,260.00
รวม 5,524,830.00 0.00 5,524,830.00 0.00 0.00 5,524,830.00