ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
รวม 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00