ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 611,100.00 0.00 0.00 0.00 123,701.71 123,701.71
รวม 611,100.00 0.00 0.00 0.00 123,701.71 123,701.71