ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าเช่าบ้าน เดือนพย.63 299,800.00 299,800.00 0.00 0.00 0.00 299,800.00
2 ค่าเช่าบ้าน เดือนธค63 175,300.00 175,300.00 0.00 0.00 0.00 175,300.00
3 ค่าเช่าบ้าน เดือนมค64 234,300.00 234,300.00 0.00 0.00 0.00 234,300.00
4 ค่าเช่าบ้าน เดือนกพ64 39,600.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 39,600.00
รวม 749,000.00 749,000.00 0.00 0.00 0.00 749,000.00