ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2563 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00
รวม 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00