ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%) 0.00 0.00 6,145,820.00 0.00 0.00 6,145,820.00
รวม 0.00 0.00 6,145,820.00 0.00 0.00 6,145,820.00