ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เดือน ตค.63 85,383.00 0.00 85,383.00 0.00 0.00 85,383.00
2 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งครู เดือน ตค.64 452,582.00 0.00 452,582.00 0.00 0.00 452,582.00
3 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งนักการภารโรง เดือน ตค.64 385,560.00 0.00 385,560.00 0.00 0.00 385,560.00
4 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เดือน พย.64 85,680.00 0.00 85,680.00 0.00 0.00 85,680.00
5 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งครู เดือน พย.64 459,000.00 0.00 459,000.00 0.00 0.00 459,000.00
6 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งนักการภารโรง เดือน พย.63 385,560.00 0.00 385,560.00 0.00 0.00 385,560.00
รวม 1,853,765.00 0.00 1,853,765.00 0.00 0.00 1,853,765.00