ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2564 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 33,000.00
รวม 33,000.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 33,000.00