ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าเช่าบ้าน เดือนมีค64 174,313.00 174,313.00 0.00 0.00 0.00 174,313.00
รวม 174,313.00 174,313.00 0.00 0.00 0.00 174,313.00