ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ RT วันที่ 15 มีนาคม 2564 0.00 0.00 7,620.00 0.00 0.00 7,620.00
2 ค่าจ้างเหมาบรรทุกแบบทดสอบ RT วันที่ 17 มีนาคม 2564 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
3 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงการตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT วันที่ 17 มีนาคม 2564 0.00 0.00 4,439.00 0.00 0.00 4,439.00
4 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 18 มีนาคม 2564 0.00 0.00 13,920.00 0.00 0.00 13,920.00
รวม 0.00 0.00 28,979.00 0.00 0.00 28,979.00