ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าเช่าบ้าน เดือนกพ64 187,700.00 187,700.00 0.00 0.00 0.00 187,700.00
2 ค่าเช่าบ้าน เดือนมีค64 38,300.00 38,300.00 0.00 0.00 0.00 38,300.00
รวม 226,000.00 226,000.00 0.00 0.00 0.00 226,000.00