ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางเข้าร่วมประชุม 0.00 0.00 3,272.00 0.00 0.00 3,272.00
รวม 0.00 0.00 3,272.00 0.00 0.00 3,272.00