ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2,434,500.00 0.00 2,434,500.00 0.00 0.00 2,434,500.00
รวม 2,434,500.00 0.00 2,434,500.00 0.00 0.00 2,434,500.00