ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าเดินทางไปประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2563 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
รวม 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00