ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว ศรีนครินทร์ กทม. 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
รวม 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00