ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนมค.64 18,700.00 18,700.00 0.00 0.00 0.00 18,700.00
รวม 18,700.00 18,700.00 0.00 0.00 0.00 18,700.00