ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนมีค.64 203,910.00 199,410.00 4,500.00 0.00 0.00 203,910.00
รวม 203,910.00 199,410.00 4,500.00 0.00 0.00 203,910.00