ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000.00 0.00 79,436.00 0.00 0.00 79,436.00
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 90,000.00 0.00 77,027.84 0.00 0.00 77,027.84
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 120,000.00 0.00 78,290.00 0.00 0.00 78,290.00
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 60,000.00 0.00 5,600.00 24,125.00 0.00 29,725.00
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,000.00 0.00 0.00 56,500.00 0.00 56,500.00
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 10,000.00 0.00 5,200.00 0.00 0.00 5,200.00
7 ค่่าวัสดุพิธีการ 10,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 515,400.00 0.00 515,400.00 0.00 0.00 515,400.00
9 ค่าสาธารณูปโภค 350,000.00 0.00 0.00 0.00 272,190.25 272,190.25
10 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
11 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในรายการที่ 1-12 ที่ไม่เพียงพอ และใช้จ่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณ จากรายการอื่น) 636,600.00 0.00 571,964.00 3,900.00 0.00 575,864.00
รวม 2,000,000.00 0.00 1,384,917.84 84,525.00 272,190.25 1,741,633.09