ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เดือนตค.63 978,300.00 0.00 978,300.00 0.00 0.00 978,300.00
2 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เดือนพย.63 981,392.00 0.00 981,392.00 0.00 0.00 981,392.00
รวม 1,959,692.00 0.00 1,959,692.00 0.00 0.00 1,959,692.00