ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป เดือน ตค.63 145,800.00 0.00 145,800.00 0.00 0.00 145,800.00
2 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป เดือน พย.63 136,800.00 0.00 136,800.00 0.00 0.00 136,800.00
3 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป เดือน ธค.64 130,500.00 0.00 130,500.00 0.00 0.00 130,500.00
4 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป เดือน มค.64 92,700.00 0.00 92,700.00 0.00 0.00 92,700.00
5 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป เดือน มค.64 เพิ่ม 6 คน 47,027.00 0.00 47,027.00 0.00 0.00 47,027.00
6 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป เดือน กพ.64 92,700.00 0.00 92,700.00 0.00 0.00 92,700.00
7 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป เดือน กพ.64 เพิ่มเติม 54,000.00 0.00 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00
8 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป เดือน มีค.64 146,700.00 0.00 146,700.00 0.00 0.00 146,700.00
รวม 846,227.00 0.00 846,227.00 0.00 0.00 846,227.00