กลยุทธ์ที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 7,200.00 7,200.00 0.00 อารยา ช่ออังชัญ
2 การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ 40000 13,600.00 13,600.00 0.00 อารยา ช่ออังชัญ
3 การจัดงานวันครู ประจำปี 2565 15,000.00 15,000.00 0.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) และระดับชาติ (ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก)100000 0.00 0.00 0.00 จุรีพร ศรวงศ์
3 การประเมินผลคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 40,000.00 40,000.00 0.00 สิริญา จิตวัฒนาธรรม
3 การส่งเสริมและพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในศตวรรษที่ 21 70,600.00 70,600.00 0.00 อัชฌาวดี ตันเจริญ
3 พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 41,150.00 41,150.00 0.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 67000 50,000.00 50,000.00 0.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย
3 พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 20,000.00 20,000.00 0.00 กัญญาภัค แสงอัคคี
3 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30000 30,000.00 30,000.00 0.00 รัตนา เกียรติเกษม
3 ประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 150000 60,000.00 60,000.00 0.00 ศิรินุช ชูกุศล
3 รวมคลิปส่งเสริมการเรียนรู้ ครูสอนดี มีคลิปการสอน สพป.ปข.2 0.00 0.00 0.00 รองสโมสอน หนองสูง
3 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 50,000.00 50,000.00 0.00 รองรุ่งกานต์ สืบสุทธา
3 พัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สพป.ปข.2 "ทำโรงเรียนเล็กให้เป็นโรงเรียนใหญ่" 25,000.00 25,000.00 0.00 สโมสอน หนองสูง
3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) เพื่อการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 230,200 บ. ใช้เงินเขต ข้อ 10 158,520 บ. เงินสพฐ. ITA 71,680 บ.)) 0.00 0.00 0.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย
3 สรุปผลกาดรำเนินงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ PKN2 : 4Qualities Model 0.00 0.00 0.00 ศิรกานต์ ศรลัมภ์
4 ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 50,000.00 50,000.00 0.00 ปราณี จงศรี
4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยบูรณาการทักษะชีวิตและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 42,000.00 42,000.00 0.00 รองกิตติมา เย็นกาย
4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 15000 0.00 0.00 0.00 ศิรินุช ชูกุศล
5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14,400.00 14,400.00 0.00 ศิรกานต์ ศรลัมภ์
6 ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22200 7,358.00 7,358.00 0.00 บุปผา มากแก้ว
6 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 46680 30,736.00 30,736.00 0.00 ธัญญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ
6 การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก 50000 20,000.00 20,000.00 0.00 ธัญญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ
6 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 85000 32,520.00 32,520.00 0.00 ศิรินุช ชูกุศล
6 การบริหารจัดการงานอำนวยการประจำปีงบประมาณ 2565 75600 35,850.00 35,850.00 0.00 ศิรกานต์ ศรลัมภ์
6 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 20000 20,000.00 20,000.00 0.00 สิริญา จิตวัฒนาธรรม