ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 217,141.00 217,141.00 0.00 ชนาพร
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 214,199.00 214,199.00 0.00 พรพิมล
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 110,800.00 110,800.00 0.00 พรพิมล
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 345,430.00 345,430.00 0.00 พรพิมล
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 158,650.00 158,650.00 0.00 พรพิมล
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 47,183.00 47,183.00 0.00 พรพิมล
7 ค่าวัสดุพิธีการ 12,750.00 12,750.00 0.00 พรพิมล
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 1,015,115.00 1,015,115.00 0.00 พรพิมล
9 ค่าสาธารณูปโภค 852,537.00 852,537.00 0.00 วิภาวรรณ
10 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้ในรายการที่ 1-9 ที่ไม่เพียงพอและใช้จ่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณ จากรายการอื่น) 1,070,781.00 1,070,781.00 0.00 กัลยรัสย์