หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
    1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ว4811
ว4811
A01A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่1) ต.ค.65-ก.พ.66 1,663,000.00 912,485.00
ดำเนินงาน ลงทุน
750,515.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว5197 A01A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ (ตุลาคม 65-กุมภาพันธ์ 66) 1,153,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,153,500.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว709 A01A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 684,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
684,600.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 
ว700
ว700
A01A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2) 510,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
510,000.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
    3.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ว5169 C01A แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ก่อนประถมศึกษา 183,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
183,800.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 
    3.2 ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ว4881 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 3,000,000.00 3,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5199 C02A การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บังคับบัญชาและครูผู้ร่วมงานชาวไทย 7,760.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,760.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว5054 C02A งบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กฤษดา หาญเม่ง อื่น ๆ 
ว5169 C02A แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 290,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
290,000.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 
ว126 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 16,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,000.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว195 C02A การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,215,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,215,000.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว167 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 26,640.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
26,640.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว171 C02A การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3,211,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,211,200.00 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล อื่น ๆ 
ว346 C02A จัดสรรงบดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิส เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 14,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
14,000.00 สกุณา เรืองทิพย์ อื่น ๆ 
ว365 C02A การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามพระราชดำริฯ และโรงเรียนทั่วไป 9,980.00 9,980.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 
ว824 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 1,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,000,000.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 
ว5365 C02B การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 18,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
18,000.00 พศวีร์ ศุภโสภณ อื่น ๆ 
ว253 C02B การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกาา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,200.00 ดร.อารยา ช่ออังชัญ อื่น ๆ 
ว567 C02B การดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 12,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,300.00 นางนุสรา ชื่นประสงค์ อื่น ๆ 
ว5505 C02D จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2566 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 วราพร ทับซ้อน อื่น ๆ 
ว5603 C02D เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั่วประเทศ 5,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,500.00 กลุ่มส่งเสริม/นางนุสรา ชื่นประสงค์ อื่น ๆ 
ว5750 C02E หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สพฐ. 3,480.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,480.00 กมลพัทน์ อื่น ๆ 
ว125 C02E โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,600.00 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อื่น ๆ 
ว686 C02E จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการขยายผลจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่ 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 กมลพัทน์ ขวดทอง อื่น ๆ 
ว5252 C02F แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1,901,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,901,600.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 
ว5252 C02F แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 620,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
620,000.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 
ว5190 C02H แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนปกติ 42 โรงเรียน) 13,051,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,051,000.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 
    3.3 ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
    3.4 ผลผลิตที่ 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
    3.5 ผลผลิตที่ 5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    3.6 ผลผลิตที่ 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
    4.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตรรรษที่ 21
ว512 D01F การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและใช้งบประมาณพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :HCEC) ปีงบประมาณ 2566 ระดับภูมิภาค 1,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,800.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 
ว150 D01G การพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 40,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
40,000.00 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ อื่น ๆ 
    4.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
ว4953 D02A การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย 2,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,300.00 นุ่นนภา อื่น ๆ 
ว4954 D02C การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 170,000.00 58,933.00
ดำเนินงาน ลงทุน
111,067.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว1036 D02K การดำเนินงานโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(โครงการพาน้องกลับมาเรียน) 12,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,000.00 กมลพัทน์ ขวดทอง อื่น ๆ 
ว1173 D02K ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 กฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย อื่น ๆ 
ว4769 D02L การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ฯ 3,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,600.00 นุ่นนภา อื่น ๆ 
ว207 D02N การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากร เครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปฐมวัย 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 กัญญาภัค แสงอัคคี อื่น ๆ 
ว317 D02N การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากร เครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ประถมศึกษา 11,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,500.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 
ว956 D02N การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น 5,400.00 5,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 
ว4735 D02P การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) 4,412,250.00 4,412,250.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว5142 D02P จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) 1,047,384.00 989,001.00
ดำเนินงาน ลงทุน
58,383.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 
ว5145 D02P จัดสรรงบประมาณค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม-มีนาคม) 568,080.00 561,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,480.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 
ว198 D02P การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 4,266,100.00 4,255,090.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,010.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว1168 D02P จัดสรรงบประมาณค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) 378,720.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
378,720.00 ไพลิน เกตุธิโภค อื่น ๆ 
    4.3 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ว58 D03A การประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 5,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,400.00 กมลพัทน์ ขวดทอง อื่น ๆ 
ว5854 D03B การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" สำหรับศึกษานิเทศก์ 1,300.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,300.00 ศึกษานิเทศก์ อื่น ๆ 
    4.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ว5169 D04A แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 83,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
83,000.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 
ว4734 D04B การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) โรงเรียนบ้านทับใต้ 11,282,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,282,000.00 จุรีพร อื่น ๆ 
ว5190 D04B แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 13 โรงเรียน) 8,514,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,514,800.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 
    4.5 โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
    4.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ว20 D06A ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาและแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 ศิรินุช ชูกุศล อื่น ๆ 
ว197 D06C โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 กัญญาภัค แสงอัคคี อื่น ๆ 
ว4993 D06F การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนา และจัดฉบับเครื่องมือวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 ธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ อื่น ๆ 
ว5005 D06F การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และ O-NET ปีการศึกษา 2565 2,500.00 2,096.00
ดำเนินงาน ลงทุน
404.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 
ว259 D06F โครงการประเมินความสามรถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ 9,540.00 9,540.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 
ว5470 D06H การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ด้วยรูปแบบผสมผสาน (Online และ Face to face) 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 ปราณี จงศรี อื่น ๆ 
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
    5.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
    5.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่
    5.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว4832
ว4832
ว4832
E03A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (70 เปอร์เซ็นต์) 20,141,344.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,141,344.00 จุรีพร อื่น ๆ 
ว5725 E03A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2565 204,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
204,000.00 นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 
ว73 E03A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (30 เปอร์เซนต์) 6,620,916.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,620,916.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 
ว319 E03A จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2565 1,656,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,656,500.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 
ว1028 E03A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 24,641,916.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,641,916.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    6.1 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
    7.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ว5654 G01A การโอนเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 56,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
56,000.00 กมลพัทน์ อื่น ๆ 
8. แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    8.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ว502 H01A การจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 

กลับ